professors


NOM I COGNOMS: Jordi Gutierrez Sierra

E-MAIL d’ENTI

jordigutierrez@enti.cat

E-MAIL PERSONAL

jordigutierrez.s@gmail.com / jordi@zeewavesound.com

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

MASTER
Master en Producció sonora i Àudio Digital. Universitat Ramon Llull

ALTRES
Formació Professional. Tècnic especialista electrònic | I.E.S Vic

DEDICACIÓ PROFESSIONAL
Director d’Àudio, dissenyador sonor, àudio implementació i compositor musical per a videojocs

EMPRESES ACTUALS I CARRECS

zeeWave sound. Audio director, sound designer, audio implementation and music composer.

ALTRES PARTICIPACIONS I CÀRRECS

Director d’àudio

LES MEVES ASSIGNATURES
Implementació d’àudio per a videojocs

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ I EXPERIÈNCIA

Disseny sonor,  àudio implementació i composició musical per a videojocs

IDIOMES
Català

Castellà

Anglés (intermig)

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT
Portal 1 i Portal 2

PERFILS SOCIALS
Linkedin