Skip to content

Grau
en Producció Musical

Vols més informació sobre el Grau en PMSIE?

Presentació

El Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment proporciona una formació àmplia en els diferents aspectes que formen part del procés de producció de música i so, tant com a creació en sí mateix, com en la seva participació i adaptació a altres suports i medis (media, videojocs, publicitat, etc).

Els continguts abarquen tant l’educació musical professional, la formació tècnica, la producció específica per diferents medis i el coneixement de la indústria musical.

En finalitzar els estudis s’obté un títol de Grau oficial expedit per la Universitat de Barcelona, l’únic en el camp de la producció musical a Catalunya.

El Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment de l’ENTI-UB ha obtingut la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Aquest grau té com a objectiu la formació integral de base de l’alumnat, que aprendrà les diferents especialitats en producció musical i so, adquirint coneixement de tot el procés de producció (des de la creació musical fins a l’entrega del màster) i una combinació perfecta entre polivalència i creativitat a l’hora d’adaptar música o disseny sonor a diferents mitjans, desenvolupant la seva capacitat resolutiva per fer front a qualsevol projecte.

Capacitats adquirides

Amb aquest grau s’obtenen els coneixements i les eines necessàries per crear música en diferents estils i gèneres, controlar els processos tècnics de la producció i postproducció artística de so i música i desenvolupar-se en el món professional coneixent les possibilitats que dona la indústria actual.

Titulació oficial

Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment per la Universitat de Barcelona

Família professional

Arts i Humanitats

Durada

3 anys

ECTS

180

Modalitat i horari

Presencial. A temps complet i temps parcial.
Horari matí (de 9 a 14 h) o tarda (de 14 a 18:30 h) segons el curs acadèmic.

Idioma de les classes

Català
Castellà
Anglès

Places

60

Altres dades

Nota de tall:
5,00 Històric de notes de tall
Codi de Preinscripció: 11087

Per què estudiar aquest Grau en Producció Musical?

Grau universitari únic a Catalunya, amb títol oficial expedit per la Universitat de Barcelona.

  • Pioner en l’àmbit de la producció musical, les noves tecnologies i el disseny de so.
  • Innovador en l’aplicació dels continguts digitals dins de la indústria de l’entreteniment.
  • Formació integral del productor de música i so.
  • Orientat a la formació de diferents perfils professionals en l’àmbit de la indústria de l’entreteniment.
  • Adaptat a la constant evolució del mercat, les tendències i la tecnologia.

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

El Grau en Producció de Música i So compta amb un cos docent de professors vocacionals amb experiència en el món professional i amb contacte amb la indústria que aporten gran valor a l’experiència educativa. En ser una titulació oficial comptem amb el rigor i la qualitat que marquen les normatives de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants disposen d’aules equipades amb equips informàtics, controladors MIDI i software especialitzat per a la producció musical. Disposen també d’un sistema de so immersiu 7.4.1, creant l’entorn d’aprenentatge ideal de cara a una tendència creixent amb projeccions de convertir-se en un nou estàndard en el camp de l’àudio, el so binaural o 3D.

L’estudi de gravació de l’ENTI-UB compta amb una taula de mescles SSL Matrix2 i un sistema de so 5.1 que permet treballar amb so envolvent. També es disposa de bucs de producció amb material específic de so i una aula de treball grupal.

Sortides professionals

Les sortides professionals són molt diverses. A més, permeten combinar diferents rols, per esdevenir un professional musical multidisciplinari.

Com accedir-hi

Per poder accedir al Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment cal complir els requisits d’accés a un Grau universitari i, a més, s’ha de realitzar una prova d’aptitud.

Per poder-se matricular del Grau cal complir amb algun dels requisits següents:

Prova d'aptitud personal

La Prova d’Aptitud Personal necessària per accedir al Grau en Producció Musical de l’ENTI-UB, és una prova de coneixements musicals mínims per garantir que tots els alumnes inicien els estudis amb una base musical suficient.

Només els/les alumnes titulats/des del Grau Professional en Música (Grau Mitjà) no han de realitzar aquesta prova, sempre i quan l’acreditin.

Pla d’estudis

Modalitat a temps complet

Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.

A partir del segon any d’ingrés i per als/les estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.

A partir del segon any d’ingrés i per als/les estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Es pot consultar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç

Distribució dels crèdits

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Assignatures

Asignatura ECTS Tipus Matèria (credits)

Primer Semestre

Fonaments Musicals per a la Composició

6

FB

Expressió Artística (24)

Conèixer les bases de la teoria de l'harmonia moderna i les seves aplicacions en la música popular contemporània. Identificar els usos melòdico-harmònics en el context musical actual. Utilitzar eficientment la teoria de l'harmonia en el procés de creació musical.

Acústica

6

FB

Física (6)

Comprendre el comportament del so, les seves característiques físiques, fisiològiques i musicals, així com les eines i elements necessaris per a la seva mesura i anàlisi. Així es podran aplicar en la correcció d'espais, en la seva integració en els processos de producció musical i en l’ús dels nivells correctes per mantenir unes condicions de salut auditiva adequades.

Història i Estètica de la Música 1

6

FB

Història (12)

Conèixer els diferents moviments musicals des dels seus orígens fins al segle XIX. També les seves característiques estilístiques i formals i les seves implicacions en els contextos històrics, polítics i socials. Així es podrà potenciar la capacitat crítica sobre la música clàssica i la concepció sobre l'evolució i transformació de la música com a element vertebrador de la cultura de l'ésser humà.

Narrativa Audiovisual

6

OB

Producció Musical Aplicada a l'Audiovisual i Videojocs (18)

Comprendre elements fonamentals de la narració audiovisual i de la integració de la música en el discurs narratiu. Així s’enriquirà qualsevol contingut digital interactiu des d'un punt de vista musical, a través de l'anàlisi dels referents històrics i experiències més representatives dels diferents estils i tècniques de l'àmbit de la narració audiovisual aplicada a la música.

Tecnologia Audiovisual

6

OB

So i Tecnologia per a la Indústria de l'Entreteniment (12)

Conèixer els principis bàsics necessaris per a la pràctica professional en l'entorn audiovisual. També les seves implicacions en la comunicació i en l'àmbit dels continguts interactius i / o multimèdia. S’aconseguirà mitjançant el domini del llenguatge audiovisual, l'aplicació d'eines i procediments específics de l'àrea, a partir del desenvolupament de les capacitats conceptuals i pràctiques per expressar-se adequadament per mitjans i tècniques audiovisuals.

Composició

6

FB

Expressió Artística (24)

Conèixer les bases de la teoria de l'harmonia moderna i les seves aplicacions en la música popular contemporània. Identificar els usos de l'harmonia tonal avançada en el context musical actual per afrontar amb eficiència el procés de creació musical.

Formació Auditiva i Teclats 1

6

FB

Expressió Artística (24)

Conèixer i reconèixer auditivament els elements propis del llenguatge musical. Disposar d'una educació bàsica de l'oïda i utilitzar-la com a eina vital en la creació i la transmissió d'idees musicals. Utilitzar el teclat com a instrument funcional en l'àmbit de la composició i producció musical.

DAW I (Pro-tools / Logic Pro X)

6

FB

Informàtica (12)

Dotar dels coneixements teòrics i metodològics per a la utilització de programari de gravació i edició d'àudio digital. Mitjançant l'aplicació d'eines i recursos de producció es podrà afrontar amb èxit una producció musical que integri la gravació d'àudio real en estudi amb la programació d'instruments virtuals.

Història i Estètica de la Música 2

6

FB

Història (12)

Conèixer els diferents moviments musicals des del segle XX fins a l'actualitat. També les seves característiques estilístiques i formals i les seves implicacions en els contextos històrics, polítics i socials. Així es potenciarà la capacitat crítica sobre la música moderna i la concepció sobre l'evolució i transformació de la música com a element vertebrador de la cultura de l'ésser humà.

Disseny de So 1

6

OB

Disseny de So per a Mitjans Audiovisuals (12)

Conèixer i dominar les diferents tècniques utilitzades en el disseny de so, ja sigui de manera digital a través de la síntesi, el sampling o l'enregistrament. La finalitat és poder realitzar ambientacions sonores per a qualsevol tipus de suport audiovisual, cinema, publicitat i / o multimèdia.

Asignatura ECTS Tipus Matèria (credits)

Primer Semestre

Formació Auditiva i Teclats 2

6

FB

Expressió Artística (24)

Interioritzar el coneixement del llenguatge, la teoria i l'escriptura musical. Utilitzar-lo eficientment en el procés de creació musical. Usar l'educació auditiva com a eina vital en la creació i la transmissió d'idees musicals. També utilitzar el teclat com a instrument funcional en l'àmbit de la composició i producció musical i interpretar peces senzilles en el teclat.

DAW 2 (Pro Tools)

6

FB

Informàtica (12)

El DAW (Digital Audio Workstation) és la principal eina de treball per al productor musical per a gravar, editar i produir música i so. En aquesta assignatura s'aprenen les eines i procediments. També es desenvolupen les metodologies de treball amb el programari que permeten a l'alumne afrontar amb èxit una producció musical de qualsevol tipus integrant la gravació d'àudio real en estudi amb la programació d'instruments virtuals. Així, es treballarà amb Protools com a programari de referència.

Propietat Intel·lectual

6

OB

Emprenedoria i Gestió Musical (18)

Adquirir els coneixements avançats que permeten entendre la indústria discogràfica i facilitar la pròpia autogestió artística i discogràfica en l'àmbit de la música per a audiovisuals. Alhora, conèixer la gestió editorial i les diferents opcions de llicències i gestió de continguts a través de casos pràctics. D’aquesta manera, es podran realitzar aquestes funcions de forma autònoma.

Film Scoring 1

6

OB

Producció Musical Aplicada a l'Audiovisual i Videojocs (18)

Conèixer els llenguatges musicals i narratius desenvolupats en entorns audiovisuals. Així es podrà dissenyar contingut musical i sonor apropiat per al producte audiovisual i els seus objectius narratius i comercials. Conèixer els processos propis de la producció musical i de so en aplicacions audiovisuals i dominar les eines necessàries per a la seva realització efectiva.

Tècniques de Gravació

6

OB

So i Tecnologia per a la Indústria de l'Entreteniment (12)

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar activitats a nivell professional en estudis de gravació, coneixent els principis, llenguatges i eines específiques de les tècniques d'enregistrament modernes. També les possibilitats creatives que l'ús de les mateixes poden obtenir per gravar els instruments musicals que formen part de les produccions actuals atenent a les necessitats tímbriques, espacials, acústiques i estètiques.

Disseny de So 2

6

OB

Disseny de So per a Mitjans Audiovisuals (12)

Conèixer les eines professionals bàsiques necessàries per desenvolupar l'àudio d'un videojoc en tots els aspectes: diàlegs, ambients, efectes i música. D’aquesta manera, a través de les fases de producció, gravació, edició, mescla, exportació i, finalment, implementació de l'àudio, es completarà un videojoc real.

Film Scoring 2

6

OB

Producció Musical Aplicada a l'Audiovisual i Videojocs (18)

Conèixer els llenguatges musicals i narratius desenvolupats en els videojocs per dissenyar contingut musical i sonor apropiat per al producte audiovisual interactiu i els seus objectius narratius i comercials. Crear música utilitzant un ampli ventall d'estils, instrumentacions i tècniques compositives.

Composició Avançada

6

OB

Tècniques de Composició Musical (18)

Conèixer les tècniques modernes de composició tonal i extratonal i les seves aplicacions en la música popular contemporània. També identificar els procediments harmònics i teòrics avançats en el context musical actual. Ampliar els recursos musicals per enriquir el procés de creació musical i treballar la capacitat de compondre en els diferents gèneres actuals.

Mescla i Masterització 1

6

OB

Tractament de l'Àudio i Postproducció (12)

La mescla i la masterització són una de les fases de la producció musical fonamentals en què es combina creativitat i tècnica per tal de posar en comú una sèrie de sons i dotar-los d'una coherència sonora. Aquesta assignatura pretén que l'alumne conegui i domini totes les eines necessàries per a un correcte tractament de l'àudio, controlant les 3 dimensions del so. Així es podran adaptar els nivells, la dinàmica i el "loudness" als estàndards de la indústria musical.

Projecte

6

OB

Projectes i Gestió Digital (6)

Desenvolupar projectes de producció musical que cobreixin tots els seus aspectes: des de la idea del projecte, la preproducció, el treball previ amb els músics, l'enregistrament, la producció, la mescla i la masterització. Així, es portaran a la pràctica metodologies de treball en grup i les eines necessàries per a una correcta coordinació.

Asignatura ECTS Tipus Matèria (credits)

Primer Semestre

Pràctiques Externes

3

PR-OB

Pràctiques Externes (6)

Àudio Immersiu

6

OB

Integració de l'Àudio en els Videojocs (12)

Aplicar els coneixements teòrics i pràctics sobre àudio immersiu i les dimensions físiques del so que permeten la producció del mateix. Així, es podrà desenvolupar un projecte creatiu de producció i gravació d'àudio immersiu per integrar-lo en un videojoc i / o multimèdia, a través del domini dels fonaments i eines tecnològiques d'àudio que permeten sensacions circumdants.

Motor de Videojocs

6

OB

Integració de l'Àudio en els Videojocs (12)

Adquirir els coneixements teòrics i usos especialitzats dels motors de joc i les seves eines i possibilitats creatives. D’aquesta manera, s’assolirà un alt grau de destresa a l'hora d'implementar arxius sonors en videojocs, sense necessitat d'emprar middleware i amb capacitat d'arribar a resultats professionals.

Anàlisi Musical

6

OB

Tècniques de Composició Musical (18)

Aprofundir en el coneixement de la creació musical des del punt de vista compositiu, teòric-harmònic, estilístic i formal per mitjà de l'anàlisi detallada de peces musicals de rellevància artística. Observar l'abast dramàtic i narratiu de la música i els efectes sonors en una narració audiovisual o altres aplicacions de programari interactiu.

Mescla i Masterització 2

6

OB

Tractament de l'Àudio i Postproducció (12)

La mescla i la masterització són una de les fases de la producció musical fonamentals en què es combina creativitat i tècnica. Així, es podran posar en comú una sèrie de sons i dotar-los d'una coherència sonora. En aquesta segona part de l'assignatura s'aprofundeix en les habilitats per trobar el so que demana cada producció segons les seves característiques estilístiques. També es comprendran els estàndards del 'broadcast' i es dominarà el procés de masterització des de la pràctica.

Optatives de grau

3

OT

Complements de Disseny de So (6)

Segon Semestre

Pràctiques Externes

3

PR-OB

Pràctiques Externes (6)

Màrqueting Musical

6

OB

Emprenedoria i Gestió Musical (18)

Adquirir una visió general del funcionament de la comunicació aplicada al sector de la indústria musical, a través de l'estudi dels diferents mitjans de comunicació i difusió online i offline. També el seu funcionament i eines d'anàlisi per poder desenvolupar amb èxit un pla de comunicació estratègic en funció d'uns objectius plantejats.

Creació Empresarial

6

OB

Emprenedoria i Gestió Musical (18)

En el context de la indústria musical actual es torna indispensable la gestió de projectes empresarials per part dels productors musicals. En aquesta assignatura s'ensenyen els coneixements teòrics i metodològics necessaris perquè els alumnes puguin posar en marxa models de negoci dins de l'àmbit de la producció de música per a audiovisuals i la indústria de l'entreteniment. Així, a través de la realització d'exercicis pràctics i el disseny d'un pla d'empresa, els alumnes adquireixen la formació bàsica sobre la gestió del seu negoci per crear i consolidar la seva activitat empresarial.

Edició Musical

6

OB

Tècniques de Composició Musical (18)

Conèixer les normes d'escriptura musical i les eines informàtiques d'edició de partitures. D’aquesta manera, es podran crear de forma eficient els materials escrits necessaris en la producció musical, el procés de gravació i el registre d'obres musicals.

Treball Final de Grau

6

TR

Treball Final de Grau (6)

Establir les bases per al desenvolupament del projecte final relacionat amb la producció musical. Cal definir els objectius, la justificació i abast del projecte, així com la planificació i metodologia de desenvolupament amb la que es durà a terme. D’aquesta manera, es podrà generar una memòria del projecte degudament sustentada per l'anàlisi del seu context de producció i conveniència a partir de l'elaboració de maquetes i mockups preliminars que justifiquin la seva factibilitat, tenint en compte els coneixements i aspectes teòric-metodològics adquirits en els semestres anteriors. Desenvolupar i sustentar la defensa del projecte, d'acord amb la memòria.

Optatives de grau

3

OT

Complements de Disseny de So (6), Complements d'Emprenedoria i Gestió Musical (3)

Empreses col·laboradores

Preus i beques

Per consultar el preu i el mètode de pagament del Grau de Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment, de l’ENTI-UB, es pot fer omplint el formulari que hi ha a la part superior d’aquesta pàgina (ves-hi).

El preu del curs a l’ENTI consta d’una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

Estades a l’estranger i programa Erasmus+

Els estudiants del Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment podran optar a fer estada acadèmica a l’estranger gràcies al programa d’intercanvi ERASMUS+. Les universitats que actualment tenen conveni Erasmus+ amb l’àrea de música (ENTI Sound) són les següents:

HKU, Utrecht (Països Baixos).
SoPA, Berlín (Alemanya).
Bilgi, Istanbul (Turquia).

A més, també disposem d’un conveni internacional amb el Instituto Universitario Amerike de Mèxic, amb centres formatius a Ciudad de México i Guadalajara.

M'interessa i vull més informació sobre el
Grau en PMSIE

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!

Sessió Informativa Virtual del Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment

22 de febrer | 19 h

Sessió Informativa Virtual del Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment

29 de març | 19 h