Skip to content

Grau
en Producció Musical

Vols més informació sobre el Grau en PMSIE?

Prova d'Aptitud Personal

20 JUNY

Necessària per al Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment

Presentació

El Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment proporciona una formació àmplia en els diferents aspectes que formen part del procés de producció de música i so, tant com a creació en sí mateix, com en la seva participació i adaptació a altres suports i medis (media, videojocs, publicitat, etc).

Els continguts abarquen tant l’educació musical professional, la formació tècnica, la producció específica per diferents medis i el coneixement de la indústria musical.

En finalitzar els estudis s’obté un títol de Grau oficial expedit per la Universitat de Barcelona, l’únic en el camp de la producció musical a Catalunya.

El Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment de l’ENTI-UB ha obtingut la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Aquest grau té com a objectiu la formació integral de base de l’alumnat, que aprendrà les diferents especialitats en producció musical i so, adquirint coneixement de tot el procés de producció (des de la creació musical fins a l’entrega del màster) i una combinació perfecta entre polivalència i creativitat a l’hora d’adaptar música o disseny sonor a diferents mitjans, desenvolupant la seva capacitat resolutiva per fer front a qualsevol projecte.

Capacitats adquirides

Amb aquest grau s’obtenen els coneixements i les eines necessàries per crear música en diferents estils i gèneres, controlar els processos tècnics de la producció i postproducció artística de so i música i desenvolupar-se en el món professional coneixent les possibilitats que dona la indústria actual.

Família professional

Arts i Humanitats

Durada

4 anys

ECTS

240

Modalitat i horari

Presencial. A temps complet i temps parcial.
Horari matí (de 9 a 14 h) o tarda (de 14 a 18:30 h) segons el curs acadèmic.

Idioma de les classes

Català
Castellà
Anglès

Places

60

Altres dades

Nota de tall:
5,0
Codi de Preinscripció: 11111

Per què estudiar aquest Grau en Producció Musical?

Grau universitari únic a Catalunya, amb títol oficial expedit per la Universitat de Barcelona.

  • Pioner en l’àmbit de la producció musical, les noves tecnologies i el disseny de so.
  • Innovador en l’aplicació dels continguts digitals dins de la indústria de l’entreteniment.
  • Formació integral del productor de música i so.
  • Orientat a la formació de diferents perfils professionals en l’àmbit de la indústria de l’entreteniment.
  • Adaptat a la constant evolució del mercat, les tendències i la tecnologia.

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

El Grau en Producció de Música i So compta amb un cos docent de professors vocacionals amb experiència en el món professional i amb contacte amb la indústria que aporten gran valor a l’experiència educativa. En ser una titulació oficial comptem amb el rigor i la qualitat que marquen les normatives de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants disposen d’aules equipades amb equips informàtics, controladors MIDI i software especialitzat per a la producció musical. Disposen també d’un sistema de so immersiu 7.4.1, creant l’entorn d’aprenentatge ideal de cara a una tendència creixent amb projeccions de convertir-se en un nou estàndard en el camp de l’àudio, el so binaural o 3D.

L’estudi de gravació de l’ENTI-UB compta amb una taula de mescles SSL Matrix2 i un sistema de so 5.1 que permet treballar amb so envolvent. També es disposa de bucs de producció amb material específic de so i una aula de treball grupal.

Sortides professionals

Les sortides professionals són molt diverses. A més, permeten combinar diferents rols, per esdevenir un professional musical multidisciplinari.

Com accedir-hi

Per poder accedir al Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment cal complir els requisits d’accés a un Grau universitari i, a més, s’ha de realitzar una prova d’aptitud.

La Prova d’Aptitud Personal necessària per accedir al Grau en Producció Musical de l’ENTI-UB, és una prova de coneixements musicals mínims per garantir que tots els alumnes inicien els estudis amb una base musical suficient. La matrícula a la PAP serà del 6 al 12 de juny ( ambdós inclosos). La PAP serà el 20 de juny.

Per poder-se matricular del Grau cal complir amb algun dels requisits següents:

Prova d'aptitud personal

La Prova d’Aptitud Personal necessària per accedir al Grau en Producció Musical de l’ENTI-UB, és una prova de coneixements musicals mínims per garantir que tots els alumnes inicien els estudis amb una base musical suficient.

Només els/les alumnes titulats/des del Grau Professional en Música (Grau Mitjà) no han de realitzar aquesta prova, sempre i quan l’acreditin.

Pla d’estudis

Modalitat a temps complet

Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.

A partir del segon any d’ingrés i per als/les estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.

A partir del segon any d’ingrés i per als/les estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Es pot consultar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç

Distribució dels crèdits

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Assignatures

1r curs

Asignatura ECTS Tipus Matèria

Primer Semestre

Fonaments Musicals per a la Composició

6

FB

Tècniques bàsiques de composició musical

Conèixer les bases de la teoria de l'harmonia moderna i les seves aplicacions en la música popular contemporània. Identificar els usos melòdico-harmònics en el context musical actual. Utilitzar eficientment la teoria de l'harmonia en el procés de creació musical.

Acústica

6

FB

Física

Comprendre el comportament del so, les seves característiques físiques, fisiològiques i musicals, així com les eines i elements necessaris per a la seva mesura i anàlisi. Així es podran aplicar en la correcció d'espais, en la seva integració en els processos de producció musical i en l’ús dels nivells correctes per mantenir unes condicions de salut auditiva adequades.

Història i Estètica de la Música 1

6

FB

Història i estètica de la música

Conèixer els diferents moviments musicals des dels seus orígens fins al segle XIX. També les seves característiques estilístiques i formals i les seves implicacions en els contextos històrics, polítics i socials. Així es podrà potenciar la capacitat crítica sobre la música clàssica i la concepció sobre l'evolució i transformació de la música com a element vertebrador de la cultura de l'ésser humà.

Narrativa Audiovisual

6

OB

Expressió artística

Comprendre elements fonamentals de la narració audiovisual i de la integració de la música en el discurs narratiu. Així s’enriquirà qualsevol contingut digital interactiu des d'un punt de vista musical, a través de l'anàlisi dels referents històrics i experiències més representatives dels diferents estils i tècniques de l'àmbit de la narració audiovisual aplicada a la música.

Tecnologia Audiovisual

6

OB

So i tecnologia per a la indústria de l'entreteniment

Conèixer els principis bàsics necessaris per a la pràctica professional en l'entorn audiovisual. També les seves implicacions en la comunicació i en l'àmbit dels continguts interactius i / o multimèdia. S’aconseguirà mitjançant el domini del llenguatge audiovisual, l'aplicació d'eines i procediments específics de l'àrea, a partir del desenvolupament de les capacitats conceptuals i pràctiques per expressar-se adequadament per mitjans i tècniques audiovisuals.

Segon Semestre

Composició 1

6

FB

Tècniques bàsiques de composició musical

Conèixer les bases de la teoria de l'harmonia moderna i les seves aplicacions en la música popular contemporània. Identificar els usos de l'harmonia tonal avançada en el context musical actual per afrontar amb eficiència el procés de creació musical.

Formació Auditiva i Teclats 1

6

FB

Expressió Artística

Conèixer i reconèixer auditivament els elements propis del llenguatge musical. Disposar d'una educació bàsica de l'oïda i utilitzar-la com a eina vital en la creació i la transmissió d'idees musicals. Utilitzar el teclat com a instrument funcional en l'àmbit de la composició i producció musical.

Història i Estètica de la Música 2

6

FB

Història i estètica de la música

Conèixer els diferents moviments musicals des del segle XX fins a l'actualitat. També les seves característiques estilístiques i formals i les seves implicacions en els contextos històrics, polítics i socials. Així es potenciarà la capacitat crítica sobre la música moderna i la concepció sobre l'evolució i transformació de la música com a element vertebrador de la cultura de l'ésser humà.

Disseny de So 1

6

OB

Disseny de so per a mitjans audiovisual

Conèixer i dominar les diferents tècniques utilitzades en el disseny de so, ja sigui de manera digital a través de la síntesi, el sampling o l'enregistrament. La finalitat és poder realitzar ambientacions sonores per a qualsevol tipus de suport audiovisual, cinema, publicitat i / o multimèdia.

Introducció a la producció digital

6

FB

Informàtica

2n curs

Asignatura ECTS Tipus Matèria

Primer Semestre

Formació Auditiva i Teclats 2

6

FB

Expressió artística

Interioritzar el coneixement del llenguatge, la teoria i l'escriptura musical. Utilitzar-lo eficientment en el procés de creació musical. Usar l'educació auditiva com a eina vital en la creació i la transmissió d'idees musicals. També utilitzar el teclat com a instrument funcional en l'àmbit de la composició i producció musical i interpretar peces senzilles en el teclat.

Tècniques de Gravació

6

OB

So i tecnologia per a la indústria de l'entreteniment

Propietat Intel·lectual

6

OB

Emprenedoria i gestió musical

Adquirir els coneixements avançats que permeten entendre la indústria discogràfica i facilitar la pròpia autogestió artística i discogràfica en l'àmbit de la música per a audiovisuals. Alhora, conèixer la gestió editorial i les diferents opcions de llicències i gestió de continguts a través de casos pràctics. D’aquesta manera, es podran realitzar aquestes funcions de forma autònoma.

Composició 2

6

FB

Tècniques bàsiques de composició musical

Producció musical digital

6

FB

Informàtica

Segon Semestre

Mescla i Masterització 1

6

OB

Tractament de l'àudio i postproducció

La mescla i la masterització són una de les fases de la producció musical fonamentals en què es combina creativitat i tècnica per tal de posar en comú una sèrie de sons i dotar-los d'una coherència sonora. Aquesta assignatura pretén que l'alumne conegui i domini totes les eines necessàries per a un correcte tractament de l'àudio, controlant les 3 dimensions del so. Així es podran adaptar els nivells, la dinàmica i el "loudness" als estàndards de la indústria musical.

Formació Auditiva i pràctica instrumental 1

6

OB

Audició i pràctica instrumental

Disseny de So 2

6

OB

Disseny de so per a mitjans audiovisuals

Conèixer les eines professionals bàsiques necessàries per desenvolupar l'àudio d'un videojoc en tots els aspectes: diàlegs, ambients, efectes i música. D’aquesta manera, a través de les fases de producció, gravació, edició, mescla, exportació i, finalment, implementació de l'àudio, es completarà un videojoc real.

Composició 3

6

OB

Tècniques avançades de composició

Film Scoring 1

6

OB

Producció musical aplicada a l'audiovisual i als videojocs

Conèixer els llenguatges musicals i narratius desenvolupats en entorns audiovisuals. Així es podrà dissenyar contingut musical i sonor apropiat per al producte audiovisual i els seus objectius narratius i comercials. Conèixer els processos propis de la producció musical i de so en aplicacions audiovisuals i dominar les eines necessàries per a la seva realització efectiva.

3r curs

AsignaturaECTSTipusMatèria

Primer Semestre

Projecte 1

6

OB

Projectes musicals i gestió digital

Mescla i Masterització 2

6

OB

Tractament de l'àudio i postproducció

Formació Auditiva i pràctica instrumental 2

6

OB

Audició i pràctica instrumental

Composició Avançada

6

OB

Tècniques avançades de composició

Producció de Música Electrónica

6

OB

Producció musical aplicada a l'audiovisual i als videojocs

Segon Semestre

Àudio Immersiu

6

OB

Integració de l'àudio en els videojocs

Edició Musical

6

OB

Tècniques avançades de composició

Disseny de So per a mitjans interactius

6

OB

Disseny de so per a mitjans audiovisuals

Música per a mitjans interactius

6

OB

Producció musical aplicada a l'audiovisual i als videojocs

Tècniques avançades de producció

6

OB

Tractament de l'àudio i postproducció

4t curs

AsignaturaECTSTipusMatèria

Primer Semestre

Anàlisi Musical

6

OB

Tècniques avançades de composició

Projecte 2

6

OB

Projectes musicals i gestió digital

Tecnologia dels Videojocs

6

OB

Integració de l'àudio en els videojocs

Treball Final de Grau

6

TFG

Treball Final de Grau (anual)

Establir les bases per al desenvolupament del projecte final relacionat amb la producció musical. Cal definir els objectius, la justificació i abast del projecte, així com la planificació i metodologia de desenvolupament amb la que es durà a terme. D’aquesta manera, es podrà generar una memòria del projecte degudament sustentada per l'anàlisi del seu context de producció i conveniència a partir de l'elaboració de maquetes i mockups preliminars que justifiquin la seva factibilitat, tenint en compte els coneixements i aspectes teòric-metodològics adquirits en els semestres anteriors. Desenvolupar i sustentar la defensa del projecte, d'acord amb la memòria.

Optativa*

6

OPT

 

Segundo Semestre

Creació Empresarial

6

OB

Emprenedoria i gestió musical

Màrqueting Musical

6

OB

Emprenedoria i gestió musical

Treball Final de Grau

6

TFG

Treball Final de Grau (anual)

Establir les bases per al desenvolupament del projecte final relacionat amb la producció musical. Cal definir els objectius, la justificació i abast del projecte, així com la planificació i metodologia de desenvolupament amb la que es durà a terme. D’aquesta manera, es podrà generar una memòria del projecte degudament sustentada per l'anàlisi del seu context de producció i conveniència a partir de l'elaboració de maquetes i mockups preliminars que justifiquin la seva factibilitat, tenint en compte els coneixements i aspectes teòric-metodològics adquirits en els semestres anteriors. Desenvolupar i sustentar la defensa del projecte, d'acord amb la memòria.

Optativa*

6

OPT

 

Optativa*

6

OPT

 

Optatives

AsignaturaECTSTipusMatèria

Pràctiques Acadèmiques Externes

6

OPT

Pràctiques Acadèmiques Externes

Introducció al middleware

6

OPT

Complements d’integració de l’àudio en els videojocs

Orquestració midi

6

OPT

Complements de producció musical

Creació web

6

OPT

Complements d’emprenedoria i gestió musical

Música i emoció

6

OPT

Complements de producció musical

Pràctica instrumental

6

OPT

Complements de producció musical

Foley

6

OPT

Complements de disseny sonor

Projecte aplicat de videojoc

6

OPT

Complements d’emprenedoria i gestió musical

Disseny de so 3

6

OPT

Complements de disseny sonor

Laboratori de creació sonora

6

OPT

Complements de so i tecnologia

Acústica i audició

6

OPT

Complements de so i tecnologia

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Per consultar el preu i el mètode de pagament del Grau de Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment, de l’ENTI-UB, es pot fer omplint el formulari que hi ha a la part superior d’aquesta pàgina (ves-hi).

El preu del curs a l’ENTI consta d’una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

Estades a l’estranger i programa Erasmus+

Els estudiants del Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment podran optar a fer estada acadèmica a l’estranger gràcies al programa d’intercanvi ERASMUS+. Les universitats que actualment tenen conveni Erasmus+ amb l’àrea de música (ENTI Sound) són les següents:

HKU, Utrecht (Països Baixos).
SoPA, Berlín (Alemanya).
Bilgi, Istanbul (Turquia).

A més, també disposem d’un conveni internacional amb el Instituto Universitario Amerike de Mèxic, amb centres formatius a Ciudad de México i Guadalajara.

M'interessa i vull més informació sobre el
Grau en PMSIE

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!