Skip to content

Màster Universitari
en Ciència i Tecnologia en Futbol

Vols més informació sobre el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia en Futbol?

Presentació

El futbol ha experimentat transformacions al llarg de la seva història i ha estat influenciat per diferents visions, teories i models d’entrenament. A més de les modificacions reglamentàries, les metodologies d’entrenament, els sistemes de joc, etc., un factor fonamental en els últims anys ha estat la importància de la incorporació de la tecnologia en les diferents àrees que formen part de l’entrenament i de la competició.

En l’actualitat els membres d’un cos tècnic disposen de recursos i informació addicional més objectiva i científica per al control i desenvolupament dels múltiples paràmetres que es tenen en compte per a l’optimització del jugador i del joc.

A més dels avanços incorporats en els camps de la recerca i l’entrenament, l’emergent integració de tecnologia en els entorns de pràctica esportiva del futbol, que ha superat totes les expectatives en el sector de la indústria tecnològica i digital en l’esport, ha creat nous perfils professionals especialitzats en el sector de sports performance, sports analytics i sport training.

La intenció del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia en Futbol de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives ENTI – centre adscrit a la Universitat de Barcelona radica a formar professionals del món del futbol a l’avantguarda del coneixement i la innovació tecnològica així com ajudar a crear nous perfils professionals on els futurs titulats tinguin la capacitat de ser competents en el mercat laboral gràcies a la interacció i superposició de l’àrea del coneixement, de la tecnològica i del rendiment.

El pla formatiu de la titulació pretén dotar a l’estudiantat de la preparació científica i la capacitació pràctica necessària per al desenvolupament de la seva activitat professional en l’aplicació tecnològica en l’esport, així com el seu estudi teòric i pràctic.

En primer lloc, s’estableixen els fonaments científics que permeten desenvolupar una comprensió especialitzada sobre l’ús de la tecnologia per a l’organització i tractament del big data, l’anàlisi de la percepció dels jugadors, l’estudi de les seves preses de decisions, l’anàlisi cinemàtica i dinàmica de les accions pròpies del futbol, etc. En segon lloc, es treballen els coneixements i habilitats relacionats amb la utilització de diferents sistemes de tractament de la informació, sistemes d’avaluació, ludificació, realitat virtual, realitat augmentada i intel·ligència artificial, entre altres possibilitats, i tot amb aplicació directa en el món del futbol.

Addicionalment i de manera transversal, el màster té com a objectius fomentar les capacitats d’autonomia i treball en equip, estimular el pensament crític i la resolució de problemes, i incorporar els principis ètics i de responsabilitat social per a l’acompliment professional, de manera que l’estudiantat desenvolupi la seva activitat professional des del respecte als drets humans i als valors d’igualtat d’oportunitats.

L’objectiu fonamental del màster és formar professionals que adquireixin els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per al desenvolupament de totes les activitats aplicades al rendiment esportiu i la innovació tecnològica en el futbol.

Resultats d’aprenentatge

Al finalitzar la titulació l’estudiantat:

A nivell de coneixements

 • Dominarà els coneixements que permeten el desenvolupament i/o aplicació d’idees creatives i originals, sovint en un context de recerca.
 • Identificarà l’evolució del joc del futbol, els fonaments i els conceptes que l’estructuren, relacionant-los amb una visó actual i diversa de propostes d’entrenament.
 • Serà capaç d’identificar els aspectes clau per a la modulació del comportament del futbolista per a l’optimització del seu rendiment, tenint en compte les diferències anatòmiques i fisiològiques entre homes i dones.
 • Serà capaç de distingir les característiques, funcionalitats i limitacions dels diferents sistemes d’obtenció i gestió de dades aplicades a l’entrenament en el futbol.

A nivell d’habilitats

 • Serà capaç de resoldre problemes en diferents contextos professionals i de recerca relacionats amb la ciència, la tecnologia i el futbol.
 • Reflexionarà sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis, a partir de la interpretació de dades i altra informació obtinguda a través de l’entorn.
 • Comunicarà, de forma oral i escrita, les seves conclusions –i els coneixements i les raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats en tecnologia i futbol, i públics generals, d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Serà capaç de raonar críticament i comprometre’s amb la pluralitat i la diversitat de realitats de la societat, amb especial atenció al gènere, la diversitat afectivosexual, l’etnicitat i la diversitat funcional.
 • Serà capaç de desenvolupar i reflexionar sobre el procés i la construcció de models d’entrenament aplicats al futbol, incorporant innovacions tecnològiques a l’exercici.
 • Serà capaç d’aplicar les bases metodològiques que ens ajuden al disseny i el desenvolupament de totes les parts de l’entrenament, valorant les necessitats plantejades mitjançant l’ús de la tecnologia.
 • Serà capaç d’interpretar i fer informes estadístics i models predictius relacionats amb el rendiment del futbolista i de l’equip, adoptant pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències de sexe i les desigualtats de gènere.
 • Serà capaç de dissenyar i implementar un pla de treball per a la modulació del comportament del jugador o jugadora i la millora del rendiment observant diferents postulats de l’entrenament.
 • Serà capaç d’estructurar i aplicar els coneixements sobre l’anàlisi del joc i de l’entrenament en futbol mitjançant la tecnologia necessària per a la descripció dels components que el conformen.
 • Serà capaç d’aplicar les noves tendències per a la gestió de dades, comprensió de l’entrenament i de la competició al futbol.
 • Serà capaç de fer servir la metodologia bàsica de recerca de les fonts, l’anàlisi i la interpretació per aconseguir la integració del coneixement en el disseny, la planificació i la implantació d’un treball acadèmic.

A nivell de competències

 • Posseirà les habilitats d’aprenentatge que li permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • Treballarà autònomament, de forma organitzada i amb resistència a les situacions frustrants i amb tensió pròpies del sector tecnològic vinculat al futbol, en general, i específicament en l’àmbit del rendiment.
 • Serà capaç de treballar en equip de manera col·laborativa i amb responsabilitat compartida, i incorporant innovacions tecnològiques, dins d’un equip de treball en l’àmbit del futbol.
 • Interpretarà i aplicarà les dades extretes de tecnologies complexes d’informació, per a la millora del rendiment esportiu dels futbolistes i l’equip.

Titulació oficial

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia en Futbol

Àmbit de coneixement

Interdisciplinar

Durada

1 any

ECTS

60
*(280 h presencials).
*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball personal).

Modalitat i horari

Del 29 de setembre de 2023 al 28 de juny de 2024.
divendres de 16 a 21 h,
dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h,
diumenge de 9 a 14 h.*

Idioma de les classes

Castellà

Places

30

Tipologia

Màster oficial

*En cas que no es poguessin realitzar les classes presencials en les dates previstes, per motius aliens a l’organització, el màster està preparat per poder continuar les classes amb normalitat a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb suport de l’aula de docència virtual.

Les classes pràctiques es tornarien a programar, i si finalment no fos possible fer-les, igual que les classes presencials, es farien a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual.

Per què estudiar aquest màster en ciència i tecnologia en futbol?

El màster dotarà a l’estudiantat del coneixement teòric i pràctic necessari per a la implementació de l’ús de la tecnologia en els diferents camps d’entrenament en el futbol. Al mateix temps, li proporcionarà les eines necessàries perquè sigui capaç de generar recerques aplicades que ajudin a millorar el treball dels diferents professionals del sector.

Així, d’una banda, els professionals que hagin finalitzat el màster podran cobrir les necessitats dels diferents sectors i subsectors relacionats amb la ciència i el coneixement en el futbol, així com emprendre el seu propi negoci tecnològic, gràcies a la creativitat emergent d’aquesta formació i les nombroses oportunitats per a la creació de noves empreses que afegeixen valor a l’esport a través de la tecnologia.

Per què fer-ho a l'ENTI-UB?

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives adscrita a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) neix per a contribuir al creixement i consolidació de noves tecnologies i consolidar-se com un clúster de referència en sector.

ENTI-UB és un centre obert a noves oportunitats en camps en els quals predominen les noves tecnologies. Per això, sempre amb una sensibilitat important per les necessitats dels sectors professionals i tecnològics, hem obert nous estudis i ampliat els nostres horitzons i el dels estudiants més enllà del sector dels videojocs i l’oci interactiu. Fruit d’això, ens hem vinculat amb el sector sanitari i de l’activitat física i de l’esport gràcies a l’organització durant 4 edicions del Serious Games for Health i ser partners tecnològics del Grau interuniversitari en Fisioteràpia – Physiotherapy Barcelona (docència íntegrament en anglès).

El màster compta també amb la participació de:

 • EUSES – centre adscrit a la UdG, centre universitari de referència en l’àmbit de l’activitat física i l’esport de la província de Girona que també desenvolupa el Màster oficial en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva.
 • INEFC – centre adscrit a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, centre degà de la formació de grau i postgrau en ciències de l’activitat física i de l’esport a Barcelona i Lleida.

Les principals característiques d’aquest ecosistema formatiu són:

 • Atenció i seguiment individualitzat de l’estudiant
 • Metodologia basada en el learning by doing
 • Vinculació amb el sector productiu a través de convenis amb empreses i institucions
 • Relació amb importants grups de recerca
 • Xarxa Alumni per a titulats (orientació professional, networking, emprenedoria, borsa de treball, etc.)

Sortides professionals

Tenint en compte la diversitat de perfils d’entrada, és lògic proporcionar als estudiants possibilitats d’especialització pròximes al seu perfil i relacionades amb les sortides professionals previstes. Es mostren tres grans camps professionals als quals aquest màster dona accés i que coincideixen amb les seves especialitats:

 • Personal Docent i Investigador en una Universitat
 • Investigador industrial
 • Consultor en empreses del sector tecnològic
 • Consultor industrial del futbol
 • Professional del món del futbol: sports performance, sports analytics i sport training.
 • Planificació de models de rendiment esportiu en entitats esportives vinculades al rendiment com a federacions i clubs.
 • Planificació de models de preparació física en entitats esportives relacionades amb l’activitat física i la salut.
 • Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter tècnic (entrenador, preparador físic) de l’entrenament habitual d’un equip o d’un esportista individual.
 • Participació, dins d’un equip interdisciplinari de caràcter de salut (metge, fisioterapeuta, osteòpata, nutricionista) de processos de readaptació a la competició esportiva.
 • Confecció de projectes vinculats a com millorar el rendiment esportiu, la prevenció de lesions i la readaptació físic esportiva que comporten grans costos econòmics i humans en determinats entorns esportius.

Com accedir-hi

El perfil d’entrada en el màster és múltiple, atès que es tracta d’emprendre, d’una banda, i d’investigar, per l’altre, així com també de treballar en grups interdisciplinaris amb una metodologia integradora i no parcel·lada.

Per aquest motiu, és fonamental poder acreditar coneixements bàsics en l’àmbit esportiu.

D’una banda, podran accedir al Màster Universitari en Ciència i Tecnologia en Futbol els graduats en l’àmbit de coneixement de l’Activitat Física i les Ciències de l’Esport. D’altra banda, podran accedir a la titulació graduats universitaris vinculats a altres àmbits de coneixement afins, com a Enginyeria informàtica i de sistemes o Matemàtiques i estadística, sempre que puguin acreditar també la formació de Tècnic Esportiu en Futbol.

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició́, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, es necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 1. Llicenciatura o grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 2. Llicenciatures o graus universitaris vinculats a altres àmbits de coneixement afins al màster (acreditant formació de tècnic esportiu en futbol).

Criteris de selecció

 1. Nota mitjana (sobre 10): 60%.
 2. Currículum (sobre 10): 30%. 2 punts per segons títols de grau afins; 2 punts per màsters afins; 2 punts per formacions complementàries afins; i 2 punts per cada any de treball en l'àmbit la tecnologia i en coneixement en el món de l'esport, especialment en el futbol, fins a un màxim de 4 punts.
 3. Nivell d'anglès (sobre 10): 10% a partir de l'acreditació superior al nivell B2. 7 si s'acredita el C1 i 10 si s'acredita el C2.

Preinscripció

La preinscripció es realitza contactant amb ENTI-UB (https://enti.cat/) al correu electrònic masters@enti.cat o bé al telèfon 93 323 36 64 i requereix de la documentació que s'indica a continuació:

 1. Sol·licitud de preinscripció.
 2. DNI o passaport vigent, o TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea.
 3. Curriculum vitae.
 4. Títol universitari o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol o certificat substitutori de títol. En cas de tenir més d’un títol, es poden afegir.
 5. Certificat acadèmic personal (CAP) de la titulació universitària acabada (els certificats han de ser calculats segons l’escala 0-10, d’acord amb el RD 1125/2003 de 05/09).
 6. Formació de tècnic esportiu en futbol (sols persones no llicenciades o graduades en ciències de l’activitat física i de l’esport).
 7. Altre títol de màster propi o oficial (opcional).
 8. Acreditació del nivell d’anglès (opcional).

Si els estudis per accedir al màster s’han realitzat en una universitat de fora de l’estat espanyol, en cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

Calendari de preinscripció

 • Primer període: de l'1 de febrer al 26 de maig de 2023.
  Resolució: 2 de juny.
 • Segon període: del 5 de juny al 14 de juliol de 2023.
  Resolució: 21 de juliol.
 • Tercer període: del 24 de juliol fins al 12 de setembre de 2023.
  Resolució: 16 de setembre.

S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

Procediment de resolució

La comissió de coordinació del màster emetrà la resolució els dies previstos en el calendari de preinscripció  i es notificarà personalment a cada estudiant per correu electrònic o es publicarà a la pàgina web. Les persones afectades que ho desitgin podran presentar una reclamació o una sol·licitud de revisió de la resolució en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la publicació de la resolució.

Matrícula

Del 25 al 31 de juliol de 2023.

Setembre de 2023

Beques i ajuts

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.
Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc. Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.

Pla d'estudis

Màster de 60 ECTS

Assignatures

Asignatura Semestre Caràcter Crèdits

Comprensió del joc des dels diferents paradigmes

1

OB

6

La metodologia com a base de l'entrenament

1

OB

6

Disseny i metodologia en ciències del comportament

1

OB

3

Estadística en les ciències del comportament en els esports d'equip

1

OB

3

Instauració de la tecnologia per a l'anàlisi del joc i l’scouting

1

OB

6

Noves tecnologies: Big data, intel·ligència artificial i tecnologia ecològica

1

OB

3

Anàlisi de l'entrenament i gestió de la càrrega (GPS) d'entrenament

2

OB

6

Tecnologia aplicada a l'entrenament de la força i la potència muscular

2

OB

6

Tecnologia aplicada a l'entrenament cognitiu

2

OB

6

Treball Final de Màster

2

TFM

15

Entitats col·laboradores

Professorat

Direcció

 • Marc Vives. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Llicenciat en Educació Física. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (UEFA PRO). Director Esportiu. Ex-tècnic a la Federació Catalana fe Futbol, a la Real Federación Española de Fútbol i del Vissel Kobe (Japó) entre altres. Professor de l’INEFC – centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

Professorat

 • Iñaki Cabrera. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (Nivell III). Ex-tècnic del RCD Espanyol i de la Federació Catalana de Futbol. Professor de l’INEFC – centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • David Casamichana. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Investigació en Activitat Física i Esport. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Entrenador de Futbol (Nivell II). Ex-assessor extern del FC Barcelona y el Real Racing Club de Santander. Preparador físic del primer equipde futbol masculí de la Real Sociedad de San Sebastián.
 • Julen Castellano. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Investigació en Activitat Física i Esport. Llicenciat en Educació Física. Professor de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) al Departament d’Educació Física i Esport, amb una trajectòria de més de 30 anys a la tasca docent i investigadora universitària. Coautor de més de 150 articles a ISI i en revistes nacionals amb factor d’impacte.
 • Marc Guitart. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Màster en Alt Rendiment en Esports d’Equip. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic del Futbol Base del FC Barcelona des de 2004 i preparador físic del segon equip des de 2018.
 • Adrià Gonzalez. Màster en direcció esportiva. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (Nivell III). Ex-tècnic a nivell internacional a Estats Units d’Amèrica, Anglaterra, Japó i Grècia i a nivell nacional al RCD Espanyol. Assessor de tècnics i esportistes a nivell individual. Analista de rendiment en futbol.
 • Andrés Martín. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Màster en prevenció i readaptació de lesions en futbol. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Diplomat en Magisteri. Tècnic del futbol base del FC Barcelona des de 2015 i actual preparador físic en el primer equip de futbol masculí.
 • Albert Peris. Màster en Psicobiologia i neurociència cognitiva. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (Nivell III). Tècnic del FC Barcelona des de 2015 fins a l’actualitat. Professor d’EUSES – centre adscrit a la Universitat de Girona.
 • Eduard Pons. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Alt Rendiment Esportiu (COE). Màster en Ciències Mèdiques Aplicades a l’Activitat Física i l’Esport. Ex-preparador físic de UE Lleida, Club Gimnàstic de Tarragona, UD Almeria, FC Barcelona (de 2012 a 2020) i selecció masculina absoluta de la RFEF. Especialista en control de la càrrega mitjançant la tecnologia GPS i vídeo tracking en futbol i actual preparador físic en el primer equip de futbol masculí. 
 • Marc Quintana. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (Nivell III). Ex-tecnic de l’àrea de metodologia del FC Barcelona. Professor d’EUSES – centre adscrit a la Universitat de Girona.
 • Angel Ric. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Alt Rendiment en Esports d’Equip. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (Nivell III). Professor de l’INEFC – centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Membre del Grup d’investigació sistemes complexes i esport.
 • Josep Segura. Llicenciat en Educació Física. Tècnic Esportiu Superior en Futbol (UEFA PRO). Ex-Mànager General de futbol del FC Barcelona i ex-tècnic del AEK Atenas FC, Olympiacos FC, Liverpool FC entre d’altres. Ex-professor de l’INEFC – centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Assessor acadèmic i esportiu. Conferenciant i ponent internacional en esdeveniments futbolístics.
 • Lluís Vicent. Doctor en Tecnologies de la Informació i la seva gestió. Màster en e-Learning. Enginyer Superior en Electrònica. Enginyer Superior en Telecomunicacions. Enginyer tècnic en Telecomunicacions, Imatge i So. Rector de EUNEIZ (European University Gasteiz). Director acadèmic ENTI – centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

Informació general

30 places

Duració, calendari i horari

60 ECTS* (280 h presencials).

*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball personal).

Del 29 de setembre de 2023 al 28 de juny de 2024.

Horari: divendres de 16 a 21 h, dissabte de 9 a 14 hi de 16 a 21 hi diumenge de 9 a 14 h.

Nota: en cas que no es poguessin realitzar les classes presencials en les dates previstes, per motius aliens a l’organització, el màster està preparat per poder continuar les classes amb normalitat a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb suport de l’aula de docència virtual.

Les classes pràctiques es tornarien a programar, i si finalment no fos possible fer-les, igual que les classes presencials, es farien a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual.

Preu

Per consultar el preu del Màster Universitari en Ciència y Tecnologia en Futbol es pot fer omplint aquest formulari i es rebrà tota la informació sobre preus, tasses i formes de pagament.

M'interessa i vull més informació sobre el
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia en Futbol

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!