Skip to content

Avís legal

Amb aquest avís, U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. (“ENTI”) dóna compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), i informa a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment de les condicions aquí disposades, així com de la Política de Privadesa, la Política de Cookies i la resta de normativa legal que sigui d’aplicació.

1. Informació legal i acceptació.

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. (d’ara endavant “ENTI”) té el seu domicili social al c/ Francesc Macià 65, 17190-Salt. Girona. Telèfon: +34 972 405 130. Està constituït mitjançant escriptura de constitució inscrita al Registre Mercantil de Girona T 2874, F 94, S 8, H GI 52762.

L’accés a la pàgina web és gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l”Usuari’) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Portal oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Condicions d’ús del portal.

2.1 General.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari respondrà davant d’ENTI o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.2 Continguts.

L’Usuari es compromet a fer servir els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per ENTI o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
  • Extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que ENTI posi a disposició dels usuaris.
  • Utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 

2.3 Formularis de recollida de dades.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a ENTI perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a ENTI oa tercers per la informació que faciliti.

2.4 Introducció d’enllaços al Portal.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Portal haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal, però no la podrà reproduir de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc).

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol classe que emboliquin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Portal i, a qualsevol cas, quan do es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi d’ENTI; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es faran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ENTI els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que ENTI ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’ENTI dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ENTI i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta a aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que ENTI subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat d’ENTI en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

3. Prestació de serveis de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

ENTI té la condició de prestador de serveis de la societat de la informació quan realitza activitats econòmiques per Internet i altres mitjans telemàtics (correu electrònic, aplicacions mòbils, televisió digital interactiva o altres) i des dels seus establiments a Espanya.

En els termes establerts a la Llei, ENTI durà a terme comunicacions comercials als alumnes, identificant-se expressament com a anunciant.

En particular, s’enviaran comunicacions publicitàries o promocionals, per correu electrònic, dispositius mòbils o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells alumnes dels centres d’ensenyament del Grup que hagin aportat les seves dades en el moment de la reserva o contractació d’activitats de formació i complementàries, a fi d’oferir serveis del Grup similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb l’alumne.

Si les comunicacions haguessin estat remeses per correu electrònic, s’inclourà l’adreça de correu electrònic dpd@metrodoraeducacion.com on el client podrà exercir-lo, de forma senzilla i gratuïta, el dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals.

4. Exclusió de responsabilitat.

4.1 De la Informació.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part d’ENTI de comprovar la veracitat, l’exactitud, l’adequació, la idoneïtat, l’exhaustivitat i l’actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

ENTI no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la disponibilitat del Servei.

L’accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a ENTI. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

4.3 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal.

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, ENTI actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-se car-ho a ENTI, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, la promoció o la identificació d’ENTI amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts.

ENTI no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ENTI

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual d’ENTI o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessari per a l’ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ENTI o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius esmentades.

6. Contactar amb ENTI

Per a qualsevol consulta, per expressar qualsevol queixa sobre el nostre compliment de la present Política, o per comunicar qualsevol recomanació o comentari per millorar-ne la qualitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres trucant al telèfon +34 972 405 130. Ens esforcem per millorar permanentment les eines que teniu a la vostra disposició per gestionar les dades que ens proporcioneu. Preguem que visiteu aquesta pàgina periòdicament per informar-se d’aquestes i altres prestacions noves.

7. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat.

En cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb ENTI a través del correu electrònic dpd@metrodoraeducation.com indicant els següents extrems:

  • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
  • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
  • En el supòsit de violació de drets, com propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant.
  • Declaració expressa que la informació continguda a la reclamació és exacta.
 

La recepció per part d’ENTI de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats o continguts indicats pel comunicant.

8. Legislació.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), LO 3/2018 PDGDD, LA LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE) i la resta de normativa espanyola i europea que sigui aplicable.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!