Presentació

 • El Cicle

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – Videojocs i Oci Digital d’ENTI s’ha dissenyat des del nostre contacte diari amb la indústria dels videojocs i ens permet oferir un estudi que conté ensenyaments avançats de programació en llenguatges de baix nivell, que permeten optimitzar al màxim el rendiment del maquinari d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils i a dominar els engines més presents en el mercat com Unity i Unreal.

La nostra metodologia es basa en el learning by doing, per això prioritzem el projecte final, les pràctiques i considerem els hackathons o jam‘s com a mètode educatiu de primer ordre.

 • Objectius

L’objectiu d’aquest cicle de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma és la formació de professionals en el perfil “developer” de videojocs i productes interactius digitals. És a dir, persones amb un gran coneixement de llenguatges de programació dedicats als productes interactius i multimèdia actuals com els videojocs. Tot plegat emprant motors de referència de mercat, com Unity i Unreal, a més d’altre programari específic.

 • Capacitats Adquirides

Els/les estudiants del CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – Videojocs i Oci Digital aprendran a:

 • Programar videojocs i jocs aplicats 2D i 3D amb els dos motors més utilitzats del sector: Unity i Unreal.
 • Programar a baix nivell i optimitzar el codi.
 • Treballar en equips multidisciplinaris.
 • Les habilitats i eines per a l’emprenedoria i a pensar, produir i vendre el propi videojoc o joc aplicat.
 • Programari utilitzat
  • Visual Studio
  • Android Studio, SDK
  • Pack Adobe Creative Cloud
  • Autodesk 3DMax, Maya, Mudbox
  • Adobe Photoshop
  • Fmod, Wise
Titulació oficial

Família professional

Durada Hores
Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital

Informàtica i comunicacions

2 anys

2.000

Modalitat i horari

Idioma de les classes

Places

Codi

Presencial
De 8.30 h a 14.30 h
o de 15 h a 20.30 h,
segons l’any acadèmic.

Català
Castellà
Anglès

30 CFPS ICB2

Per què estudiar aquest curs?

Amb aquests estudis s’aprèn tot el necessari pel que fa a programació en videojocs, jocs aplicats i produccions multimèdia, connectant amb les bases de tecnologia necessària per integrar físiques, IA, modes cooperatius o efectes especials.

Gràcies als motors de desenvolupament de videojocs, es programaran videojocs 2D i 3D utilitzant les millors eines de mercat, també de realitat virtual i metavers. Programació de baix nivell, d’alt, llenguatges diversos, algorismes, d’escenaris i nivells, de personatges, de jugabilitat, etc.

La feina del programador és una de les més necessitades (un 26% del total d’ofertes laborals del sector)*, en un mercat en continua expansió tant en facturació com oportunitats laborals i que necessita treballadors qualificats (un 70% dels que integren la indústria tenen titulacions superiors)*. El Cicle Formatiu de Grau Superior DAM-VIOD d’ENTI és la millor via d’entrada al sector, doncs habilita com a programador/a de solucions digitals d’interactivitat i videojocs

* Segons dades de El Libro Blanco del DEV 2020

Per què fer-ho a ENTI-UB?

El nostre model formatiu en la creació d’aplicacions pensades pel sector dels videojocs i oci digital un estudi de rigor, qualitat i exigència comparable al que demanen les empreses del sector. Una filosofía única on els projectes i el vostre portafoli de treballs realitzats seran la millor targeta de presentació en el mercat laboral.

A més, molts dels nostres docents són cadascú professional en actiu del seu sector, oferint als nostres futurs graduats i graduades una visió realista i actual de les necessitats del dia a dia de la indústria, cosa que en permet formar-los per a ser excel·lents professionals.

Aquí trobareu la normativa de funcionament del centre.

Sortides professionals

 • Tècnic/a de desenvolupament de videojocs
 • Tècnic/a de desenvolupament de jocs aplicats
 • Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Tècnic/a de back-end
 • Tècnic/a en playtesting (QA)

Com accedir-hi

El perfil recomanat és el d’estudiants procedents de:

 • Batxillerat tecnològic
 • CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Procés de preinscripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior DAM-VIOD es gestiona a nivell de matriculació des de la pròpia escola. Per tal de garantir la plaça de l’alumne, hi ha una preinscripció de 250 € que es pot fer a partir del gener. El criteri d’admissió és l’ordre de pagament de la preinscripció, i el pagament de la mateixa garanteix la plaça a l’alumne/a si en el moment de la matrícula es compleixen els requisits acadèmics per poder-se matricular a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Per a més informació sobre com fer la preinscripció, cal escriure un correu electrònic a Secretaria Acadèmica (info@enti.cat).

Pla d’estudis

Mòduls del cicle:

Identificador Nom Hores
1r Curs
M01UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 45
M01UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 36
M01UF3 Implantació de programari específic 18
M01UF4 Arquitectures de consoles i dispositius mòbils 22
M02UF1 Introducció a les bases de dades 15
M02UF2 Llenguatges SQL: DML i DDL 38
M02UF3 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu 29
M02UF4 Bases de dades objecte-relacionals 28
M03UF1 Programació estructurada 54
M03UF2 Disseny modular 40
M03UF3 Fonaments de gestió de fitxers 25
M03UF4 Programació orientada a objectes. Fonaments 30
M03UF5 POO. Classes fonamentals i persistència en BD 38
M04UF1 Programació amb XML 39
M04UF2 Àmbits d’aplicació de l’XML 23
M04UF3 Sistemes de gestió d’informació empresarial 15
M05UF1 Desenvolupament de programari 18
M05UF2 Optimització del programari 18
M05UF3 Introducció al disseny orientat a objectes 19
M10UF1 Sistemes ERP-CRM. Implantació 27
M10UF2 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 28
M11UF1 Incorporació al treball 33
M11UF2 Prevenció de riscos laborals 33
M12UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
M15UF1 Game design 33
M16UF1 Disseny 2D 30
M16UF2 Disseny 3D 58
M17UF1 Programació de videojocs 2D 33
M17UF2 Motors de videojocs 2D 33
2n Curs
M06UF1 Persistència en fitxers 22
M06UF2 Persistència en BDR-BDOR-BDOO 22
M06UF3 Persistència en BD natives XML 22
M06UF4 Components d’accés a dades 22
M07UF1 Disseny i implementació d’interfícies 67
M07UF2 Preparació i distribució d’aplicacions 21
M08UF1 Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils 36
M08UF2 Programació multimèdia 18
M08UF3 Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils 23
M09UF1 Programació d’adaptacions segures en xarxa 32
M09UF2 Processos i fils 23
M13UF1 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 297
M14 Formació en centres de treball 383
M17UF3 Desenvolupament de videojocs 3D amb motors de jocs 44
M17UF4 Programació avançada de videojocs 44

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Preu

Per consultar el preu del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – Videojocs i Oci Digital cal omplir el formulari que hi ha a la columna dreta d’aquesta pàgina i es rebrà via email tota la informació sobre l’import, la preinscripció i les formes de pagament.

Projectes dels Alumnes