Presentació

 • El Grau

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) permet aprendre a conceptualitzar i desenvolupar art digital i animació, tant 2D com 3D, per a videojocs, jocs aplicats, cinemàtiques i contingut digital en general per a múltiples plataformes.

Aquests són els primers estudis d’art digital per a videojocs que compten amb el segell d’acreditació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 • Objectius

L’objectiu d’aquest grau en art digital és la formació integral dels futurs i de les futures dissenyadors/es (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Es combina l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

 • Capacitats adquirides

Amb aquest grau s’aprendrà a treballar en equip tot utilitzant les eines que permeten crear art per a jocs i, per tant, a descobrir el rol a adquirir en el sí de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del propi projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del primer minut. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal que els/les estudiants es puguin incorporar al mercat global en acabar l’estudi.

 • Programari utilitzat
  • Adobe Creative Cloud
  • Autodesk (3DStudio, Maya, Mudbox)
  • Adobe SUBSTANCE PAINTER
  • Autodesk Motion Builder
  • Finale, reaper, fmod, wWise
  • Eye tracker
  • Rokoko Smartgloves Kit
  • Motion capture facial
  • Aseprite
  • Zbrush
  • Allegorithmic SUBSTANCE PAINTER
  • Allegorithmic SUBSTANCE DESIGNER
  • Adobe XD
  • Spine
  • Marmoset
  • Topogun
  • Nuke

 

Titulació oficial

Família professional

Durada ECTS
Graduat/ada en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats per la Universitat de Barcelona

Arts i Humanitats

3 anys

180

Modalitat i horari

Idioma de les classes

Places

Altres dades

Presencial.
A temps complet i temps parcial.
De 9 h a 14 h.
De 14 h a 20.40 h. Segons el curs acadèmic.

Català
Castellà
Anglès

40 Nota de tall:
5,0 Històric de notes de tall
Codi de preinscripció: 11085

Per què estudiar aquest Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats?

Aquest estudi és el grau pioner en la formació d’artistes especialistes en videojocs a Catalunya des del 2015. Els seus graduats i les seves graduades aprenen matèries relatives al l’art 2D i 3D, al guió, a l’animació, al disseny de jocs, la gestió empresarial i treballen en projectes reals i aplicats cada any del grau.

El perfil d’artista és un dels més buscats (un 19% del total)* a la indústria dels videojocs, a més del de disseny de jocs (11% del total)*. Es tracta d’un mercat en creixement constant en facturació i oportunitats laborals i que demanda professionals qualificats (un 70% dels treballadors en el camp dels videojocs tenen titulacions superiors)*, i el Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats d’ENTI-UB és la millor porta d’entrada al sector.

* segons dades de El Libro Blanco del DEV 2020

Per què fer-ho a ENTI-UB?

El nostre model formatiu és el dels i de les apassionades en el disseny i l’art dels videojocs que respon a les necessitats de formació de qualitat que demanen les empreses del sector. Una filosofía única d’orientació a portafoli i projectes.

Els nostres estudis són oficials i compten amb tot el rigor i qualitat educativa que exigeix una institució com la Universitat de Barcelona. A més, molts dels nostres professors són membres actius de la comunitat artística i professional de les branques de l’art gràfic i el desenvolupament de jocs, cosa que ens permet estar al día de les últimes tendències i necessitats de la indústria amb l’objectiu de formar graduats que es puguin integrar ràpidament en entorns de producció i d’excel·lència laboral en la indústria.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
 • Concept artist
 • Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D i 3D
 • Director/a d’art
 • Dissenyador/a de so en videojocs
 • Emprenedor/a en l’àmbit de l’art digital
 • VFX-Composició per a efectes visuals
 • Creatiu/va i dissenyador/a per a qualsevol sector

Com accedir-hi

El perfil recomanat és el d’estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social a nivell del que es tracta en l’itinerari dels batxillerats d’arts, humanitats i ciències socials. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Per poder-se matricular al Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats cal complir amb algun dels requisits següents:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Informació sobre les vies d’accés a la UB

Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins

Pla d’estudis

Modalitat a temps complet

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.
 • Modalitat a temps parcial
 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

Distribució dels crèdits

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Data d’actualització: 31/05/2021

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors per al Producte Digital  FB  6
Història dels Jocs  OB  6
Taller de Disseny de Jocs  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Modelatge 3D  OB  6
Disseny centrat en l’Usuari/a  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Art Contemporani FB 6
Animació 3D bàsica per a Actors Virtuals OB 6
Llenguatges d’Alt Nivell per al Desenvolupament Interactiu FB 6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia FB 6
Retícula i Jerarquia Gràfica FB 6
Segon Semestre
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals OB 6
Mecàniques bàsiques per a Experiències d’Entreteniment OB  6
Concept Art OB  6
Història de l’Art FB 6
Projecte II OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació 3D avançada per actors virtuals OB  6
Mecàniques Avançades per a Experiències d’Entreteniment OB  6
Optimització i Eficiència en Animació 3D OB 6
Optativa 1 OB  6
OPTATIVES
Mapping i instal•lació interactiva OP
Edició musical avançada en videojocs OP
Guió avançat per a videojocs OP
Segon Semestre
Heurística i Experiència d’ús Digital OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals OB  6
Art i Arquitectura de Disseny de Mapes OB 6
Optativa 2 OB 6
Pràctiques externes OB  6
TFG OB  6
OPTATIVES
Direcció Artística OP
Nous mitjans OP
Projecte Aplicat de Videojocs OP
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Normativa Treball Final de Grau

Informació sobre l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera

Com acreditar el nivell B2 en llengua estrangera

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Per consultar el preu del Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats de l’ENTI-UB, es pot fer omplint el formulari que hi ha a la columna dreta d’aquesta pàgina i es rebrà tota la informació sobre preus, tasses i formes de pagament.

El preu del curs a l’ENTI consta d’una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

A més, ENTI-UB disposa d’un programa propi de beques exclusives per als seus Graus Universitaris (compatible amb altres beques públiques o privades que pugui gaudir l’estudiant) que es poden consultar aquí.

Estades a l’estranger i programa Erasmus+

Com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, els estudiants dels graus de l’ENTI-UB poden gaudir del programa d’intercanvi ERASMUS+ de la Universitat de Barcelona en aquelles destinacions on l’ENTI-UB tingui conveni d’intercanvi amb d’altres universitats europees amb programes formatius en videojocs.

Projectes dels alumnes