Presentació

 • El Grau

El Grau en Continguts Digitals Interactius és una enginyeria aplicada al disseny i creació de videojocs, jocs i jocs aplicats tot connectant amb dues de les necessitats imperants a la industria: els perfils de programació i de disseny de joc.

Aquests són els primers estudis de videojocs que compten amb el segell d’acreditació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 • Objectius

L’objectiu d’aquest grau en desenvolupament de videojocs és la formació integral dels futurs i de les futures programadors/es (developers), dissenyadors/es de jocs (game designers) i productors/es (producer) de jocs, així com capacitar els estudiants, des d’un punt de vista multidisciplinari, en el disseny, la producció i la programació de videojocs i jocs aplicats.

 • Capacitats adquirides

En aquest grau l’alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs, a prendre iniciatives, a comunicar de forma efectiva, a aprendre de forma autònoma, a argumentar de forma convincent, i a contribuir de forma satisfactòria als objectius d’un equip multidisciplinari.

L’alumne/a serà capaç de conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques, però també Serious Games i campanyes de Gamificació. I també a integrar-se en un equip multidisciplinari assumint la tasca de programador.

Adquirirà l’habilitat per entendre els principals elements de gestió i negoci al voltant de l’àmbit dels videojocs: producció, comunicació, màrqueting, monetització, aspectes legals, etc. I estarà capacitat per crear un vertical slice d’un videojoc mitjançant els motors gràfics Unity o Unreal, i que aquest serveixi de base per emprendre en la indústria del videojoc.

 • Programari utilitzat
  • Adobe Creative Cloud
  • Autodesk (3DStudio, Maya, Mudbox)
  • Adobe SUBSTANCE PAINTER
  • Autodesk Motion Builder
  • Finale, reaper, fmod, wWise
  • Apple dev / Android studio
  • DEV KIT PS4
  • DEV KIT Nintendo Switch
  • VR infraestructure
  • Visual studio
  • Java JDK
  • Eye tracker

 

Titulació oficial

Família professional

Durada ECTS
Graduat/ada en Continguts Digitals Interactius per la Universitat de Barcelona

Enginyeria i Arquitectura

4 anys

240

Modalitat i horari

Idioma de les classes

Places

Altres dades

Presencial.
A temps complet i temps parcial.
De 9 h a 14 h.
De 14 h a 20.30 h. Segons el curs acadèmic.

Català
Castellà
Anglès

40 Nota de tall:
5,0 Històric de notes de tall
Codi de preinscripció: 11071

Per què estudiar aquest Grau en Continguts Digitals Interactius?

Aquest estudi és el grau pioner en la formació de programadors i dissenyadors especialistes en videojocs a Catalunya des del 2013. Els seus graduats i les seves graduades aprenen matèries relatives a la programació, el disseny de jocs, la gestió empresarial i treballen en projectes reals i aplicats a cadascun dels seus 4 anys de durada.

El perfil de programador és un dels més buscats (un 26% del total)* a la indústria dels videojocs, a més del de disseny de jocs (11% del total)*. Es tracta d’un mercat en creixement constant en facturació i oportunitats laborals i que demanda professionals qualificats (un 70% dels treballadors en el camp dels videojocs tenen titulacions superiors)*, i el Grau en Continguts Digitals Interactius d’ENTI-UB és la millor porta d’entrada al sector.

* segons dades de El Libro Blanco del DEV 2020

Per què fer-ho a ENTI-UB?

El nostre model integra l’ADN dels i de les apassionades en el disseny i la programació de videojocs amb tot el rigor, qualitat i exigència que demanen les empreses del sector. Una filosofía única d’orientació a portafoli i projectes.Els nostres estudis són oficials per la Universitat de Barcelona i compten amb tot el rigor i qualitat educativa que exigeix una institució d’aquest prestigi. A més, molts dels nostres professors i professores són membres actius del sector dels videojocs cosa que ens permet estar al día de les últimes tendències i necessitats de la indústria amb l’objectiu de formar als nostres graduats i graduades com a professionals excel·lents.

Sortides professionals

 • Desenvolupador/a d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Desenvolupador/a web
 • Desenvolupador/a cross-media (instal·lació interactiva)
 • Desenvolupador/a de videojocs
 • Desenvolupador/a de jocs aplicats
 • Cap de projecte en continguts digitals interactius
 • Tècnic/a en “playtesting” (QA)
 • Especialista en simulació i realitat virtual
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de jocs

Com accedir-hi

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Informació sobre les vies d’accés a la UB

Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins

Pla d’estudis

Modalitat a temps complet

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

Distribució dels crèdits

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Bàsic

60

Obligatori

144

Optatiu

24

Treball de fi de Grau

12

 

Assignatures

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

 

Assignatura
Especialitat
Caràcter
Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer Semestre
Història dels Jocs     OB     6
Matemàtica discreta i estadística     FB     6
Fonaments de Programació     FB     6
Introducció a la Psicologia     FB     6
Taller de disseny de Jocs     OB     6
Segon Semestre
Tecnologia de la Programació     FB     6
Àlgebra lineal i geometria     FB     6
Fonaments de Computadors     FB     6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs     OB     6
Projecte I     OB     6
2n CURS
Tercer Semestre
Disseny de Videojocs     OB      6
Programació en llenguatge interpretat     OB      6
Sistemes Operatius i Xarxes     FB      6
Principis de composició i disseny     FB      6
Projecte II     OB      6
Quart Semestre
Narrativa Audiovisual     FB     6
Mecànica     FB     6
Modelatge d’escenaris     OB     6
Informàtica gràfica     OB     6
Projecte II     OB     6
3r CURS
Cinquè Semestre
Disseny d’Interfícies     OB     6
Tècniques d’intel·ligència artificial     OB     6
Fonaments de modelatge i animació de personatges     OB     6
Metodologies àgils de producció     OB     6
Projecte III     OB     6
Sisè Semestre
Programació de jocs en xarxa     OB     6
Disseny de nivells     OB     6
Producció de música i àudio digital     OB     6
Mecàniques de joc avançades     OB     6
Projecte III     OB     6
4t CURS
Setè semestre
Ampliació de disseny de jocs     OB     6
Eines de disseny i producció     OB     6
Distribució digital i marketing de productes digitals     OB     6
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius     OB     6
Vuitè Semestre
I·lustració Digital     OP     6
Projecte aplicat a videojocs     OP     6
Investigació en videojocs     OP     6
Programació de Jocs per Consola     OP     6
Programació de Jocs per Mòbils     OP     6
Tècniques Avançades d’Animació     OP     6
Pràctiques externes I     OP     6
Pràctiques externes II     OP     6
Treball Fi de Grau     TFG     12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Normativa Treball Final de Grau

Informació sobre l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera

Com acreditar el nivell B2 en llengua estrangera

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Per consultar el preu del Grau Universitari Oficial en Continguts Digitals Interactius de l’ENTI-UB, es pot fer omplint el formulari que hi ha a la columna dreta d’aquesta pàgina i es rebrà tota la informació sobre preus, tasses i formes de pagament.

El preu del curs a l’ENTI consta d’una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

A més, l’ENTI-UB té un programa propi de beques exclusives per als seus Graus Universitaris (compatible amb altres beques públiques o privades que pugui gaudir l’estudiant) que es poden consultar aquí.

Estades a l’estranger i programa Erasmus+

Com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, els estudiants dels graus de l’ENTI-UB poden gaudir del programa d’intercanvi ERASMUS+ de la Universitat de Barcelona en aquelles destinacions on l’ENTI-UB tingui conveni d’intercanvi amb d’altres universitats europees amb programes formatius en videojocs.

Projectes dels Alumnes