Informació General

Crèdits ECTS: 240
Places:  40

 

En el Grau en Continguts Digitals Interactius, el nostre alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques però també Serious Games, adreçats a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.

Sempre tenint en compte l’ampli ventall del mercat d’aquesta indústria, i per tant orientant-ho a qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació, Fisioteràpia, etc. També, és clar, per a qualsevol suport i format existent, ja sigui analògic o digital –PC, Mac, Smartphone, Tableta, Consola, Cinema, Vídeo, Àudio…

El Grau és una enginyeria, però no es limita a ajudar a desenvolupar les potencialitats de l’hemisferi esquerre (racional, científic, lògic, matemàtic i rigorós) sinó que fa una ferma aposta per cultivar el millor de l’hemisferi dret (apassionat, creatiu, entròpic, innovador i emocional). De tal manera, que s’aconsegueix implicar-se en tot el procés de desenvolupament, vivint des de la part més tècnica fins a les sensacions que volem que el joc transmeti. No són productes en cadena, són creacions personals amb una implicació global.

Estretament lligat a la indústria del videojoc

Tots el professorat d’ENTI-UB està vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games.  Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es programadors (developers), artistes (Artist) i productors (Producer) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan cometent projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són JamToday i GameBIZ.

Al Grau en Contiguts Digitals i Interactius, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el sí de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i a esdevenir emprenedor des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Sortides professionals

 • Desenvolupador/a d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Desenvolupador/a Web
 • Desenvolupador/a Cross-Media (Instal·lació Interactiva)
 • Desenvolupador/a de Videojocs
 • Desenvolupador/a de Jocs Aplicats
 • Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)
 • Especialista en simulació i realitat virtual
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de Jocs

Pla d'estudis

Modalitats

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

El títol de Graduat en Continguts Digitals Interactius està inscrit a la branca d’Enginyeria i Arquitectura. El pla d’estudis presenta una estructura en mòduls i matèries que s’organitzen en quatre anys acadèmics, amb 240 crèdits ECTS desglossats en vuit semestres.

 

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Bàsic

60

Obligatori

144

Optatiu

24

Treball de fi de Grau

12

 

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Mòduls per curs

Els nostres estudis són un Títol Oficial de la Universitat de Barcelona (en adscripció).

Assignatures

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Pràctiques externes II OP 6

Assignatura
Especialitat
Caràcter
Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer Semestre
Història dels Jocs     OB     6
Matemàtica discreta i estadística     FB     6
Fonaments de Programació     FB     6
Introducció a la Psicologia     FB     6
Taller de disseny de Jocs     OB     6
Segon Semestre
Tecnologia de la Programació     FB     6
Àlgebra lineal i geometria     FB     6
Fonaments de Computadors     FB     6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs     OB     6
Projecte I     OB     6
2n CURS
Tercer Semestre
Disseny de Videojocs     OB      6
Programació en llenguatge interpretat     OB      6
Sistemes Operatius i Xarxes     FB      6
Principis de composició i disseny     FB      6
Projecte II     OB      6
Quart Semestre
Narrativa Audiovisual     FB     6
Mecànica     FB     6
Modelatge d’escenaris     OB     6
Informàtica gràfica     OB     6
Projecte II     OB     6
3r CURS
Cinquè Semestre
Disseny d’Interfícies     OB     6
Tècniques d’intel·ligència artificial     OB     6
Fonaments de modelatge i animació de personatges     OB     6
Metodologies àgils de producció     OB     6
Projecte III     OB     6
Sisè Semestre
Programació de jocs en xarxa     OB     6
Disseny de nivells     OB     6
Producció de música i àudio digital     OB     6
Mecàniques de joc avançades     OB     6
Projecte III     OB     6
4t CURS
Setè semestre
Ampliació de disseny de jocs     OB     6
Eines de disseny i producció     OB     6
Distribució digital i marketing de productes digitals     OB     6
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius     OB     6
Vuitè Semestre
I·lustració Digital     OP     6
Projecte aplicat a videojocs     OP     6
Investigació en videojocs     OP     6
Programació de Jocs per Consola     OP     6
Programació de Jocs per Mòbils     OP     6
Tècniques Avançades d’Animació     OP     6
Pràctiques externes I     OP     6
Pràctiques externes II     OP     6
Treball Fi de Grau     TFG     12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Normativa Treball Final de Grau
Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Enllaços

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Accés i Preinscripció (UB)

Admissió a ensenyaments de grau (UB)

Notes de tall (UB)

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins

Informació sobre l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera

Com acreditar el nivell B2 en llengua estrangera