Informació General

Crèdits ECTS: 240
Places:  40

 

En el Grau en Continguts Digitals Interactius, el nostre alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces lúdiques però també Serious Games, adreçats a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.

Sempre tenint en compte l’ampli ventall del mercat d’aquesta indústria, i per tant orientant-ho a qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació, Fisioteràpia, etc. També, és clar, per a qualsevol suport i format existent, ja sigui analògic o digital –PC, Mac, Smartphone, Tableta, Consola, Cinema, Vídeo, Àudio…

El Grau és una enginyeria, però no es limita a ajudar a desenvolupar les potencialitats de l’hemisferi esquerre (racional, científic, lògic, matemàtic i rigorós) sinó que fa una ferma aposta per cultivar el millor de l’hemisferi dret (apassionat, creatiu, entròpic, innovador i emocional). De tal manera, que s’aconsegueix implicar-se en tot el procés de desenvolupament, vivint des de la part més tècnica fins a les sensacions que volem que el joc transmeti. No són productes en cadena, són creacions personals amb una implicació global.

Estretament lligat a la indústria del videojoc

Tots el professorat d’ENTI-UB està vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games.  Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es programadors (developers), artistes (Artist) i productors (Producer) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan cometent projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són JamToday i GameBIZ.

Al Grau en Contiguts Digitals i Interactius, aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el sí de la indústria del videojoc, creant el teu projecte i a esdevenir emprenedor des del minut zero. Tot això, amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Sortides professionals

 • Desenvolupador/a d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Desenvolupador/a Web
 • Desenvolupador/a Cross-Media (Instal·lació Interactiva)
 • Desenvolupador/a de Videojocs
 • Desenvolupador/a de Jocs Aplicats
 • Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)
 • Especialista en simulació i realitat virtual
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de Jocs

Pla d'estudis

Modalitats

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits.
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits.

Normativa de permanència

Pots trobar la normativa de permanència de la UB en aquest enllaç.

El títol de Graduat en Continguts Digitals Interactius està inscrit a la branca d’Enginyeria i Arquitectura. El pla d’estudis presenta una estructura en mòduls i matèries que s’organitzen en quatre anys acadèmics, amb 240 crèdits ECTS desglossats en vuit semestres.

 

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Bàsic

60

Obligatori

144

Optatiu

24

Treball de fi de Grau

12

 

El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l’estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Mòduls per curs

Els nostres estudis són un Títol Oficial de la Universitat de Barcelona (en adscripció).

Assignatures

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Pràctiques externes II OP 6

Assignatura
Especialitat
Caràcter
Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer Semestre
Història dels Jocs     OB     6
Matemàtica discreta i estadística     FB     6
Fonaments de Programació     FB     6
Introducció a la Psicologia     FB     6
Taller de disseny de Jocs     OB     6
Segon Semestre
Tecnologia de la Programació     FB     6
Àlgebra lineal i geometria     FB     6
Fonaments de Computadors     FB     6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs     OB     6
Projecte I     OB     6
2n CURS
Tercer Semestre
Disseny de Videojocs     OB      6
Programació en llenguatge interpretat     OB      6
Sistemes Operatius i Xarxes     FB      6
Principis de composició i disseny     FB      6
Projecte II     OB      6
Quart Semestre
Narrativa Audiovisual     FB     6
Mecànica     FB     6
Modelatge d’escenaris     OB     6
Informàtica gràfica     OB     6
Projecte II     OB     6
3r CURS
Cinquè Semestre
Disseny d’Interfícies     OB     6
Tècniques d’intel·ligència artificial     OB     6
Fonaments de modelatge i animació de personatges     OB     6
Metodologies àgils de producció     OB     6
Projecte III     OB     6
Sisè Semestre
Programació de jocs en xarxa     OB     6
Disseny de nivells     OB     6
Producció de música i àudio digital     OB     6
Mecàniques de joc avançades     OB     6
Projecte III     OB     6
4t CURS
Setè semestre
Ampliació de disseny de jocs     OB     6
Eines de disseny i producció     OB     6
Distribució digital i marketing de productes digitals     OB     6
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius     OB     6
Vuitè Semestre
I·lustració Digital     OP     6
Projecte aplicat a videojocs     OP     6
Investigació en videojocs     OP     6
Programació de Jocs per Consola     OP     6
Programació de Jocs per Mòbils     OP     6
Tècniques Avançades d’Animació     OP     6
Pràctiques externes I     OP     6
Pràctiques externes II     OP     6
Treball Fi de Grau     TFG     12
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Enllaços

Portal d’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)

Accés i Preinscripció (UB)

Admissió a ensenyaments de grau (UB)

Notes de tall (UB)

Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins