Informació general

Crèdits ECTS: 180
Places: 40

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l’usuari/a, l’art modern fins al disseny d’elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l’art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

A més, comptaràs amb el millor equip docent. Tots els professors d’ENTI-UB estan vinculats professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games; fet que comporta l’actualització permanent dels continguts i eines tecnològiques, així com, una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a d’ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan portant a terme projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social a nivell del que es tracta en l’itinerari dels batxillerats d’arts, humanitats i ciències socials.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
 • Concept artist
 • Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D i 3D
 • Director/a d’art
 • Dissenyador de so en videojocs
 • Emprenedor en l’àmbit de l’art digital
 • VFX-Composició per efectes visuals
 • Creatiu i dissenyador per a qualsevol sector

Pla d'estudis

Com a estudiant, podràs escollir quina modalitat d’horaris és millor per a tu per a cursar el grau.

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits

Assignatures

Data d’actualització: 28/04/2017

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors pel Producte Digital  FB  6
Història dels Jocs  OB  6
Taller de Disseny de Jocs  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Modelat 3D  OB  6
Disseny centrat en l’Usuari/a  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Art Contemporani  FB 6
Animació 3D bàsica per a actors virtuals (Animació) OB 6
Llenguatges d’alt nivell pel desenvolupament interactiu FB 6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia (Narrativa per videojocs)  FB 6
Retícula i Jerarquia Gràfica FB 6
Segon Semestre
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals OB 6
Mecàniques bàsiques per Exp. Entreteniment (Disseny de Videojocs)  OB  6
Dibuix per a produccions digitals (Concept Art)  OB  6
Història de l’Art FB 6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació 3D avançada per a actors virtuals (Animació avançada)  OB  6
Mecàniques avançades per experiències d’entreteniment  OB  6
Optimització i Eficiència en Animació 3D OB 6
Optativa 1  OB  6
OPTATIVES
Mapping i instal•lació interactiva OP
Edició musical avançada en videojocs OP
Guió avançat per a videojocs OP
Segon Semestre
Heurística i Experiència d’ús Digital (Disseny d’Interfícies)  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Art i Arquitectura de Disseny de Mapes OB 6
Optativa 2 OB 6
Pràctiques externes  OB  6
TFG  OB  6
OPTATIVES
Direcció Artística OP
Nous medis OP
Projecte Aplicat OP
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.
 • Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Enllaços:

Sol·licitud de títols