Informació general

Crèdits ECTS: 180
Places:80

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l’usuari/a, l’art modern fins al disseny d’elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l’art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

A més, comptaràs amb el millor equip docent. Tots els professors d’ENTI-UB estan vinculats professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games; fet que comporta l’actualització permanent dels continguts i eines tecnològiques, així com, una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a d’ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan portant a terme projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat. Alhora, amb coneixements d’anglès (nivell B1).

Sortides professionals

 • Dissenyador/a per a Dispositius Mòbils
 • Dissenyador/a Web
 • Dissenyador/a de Videojocs i de Jocs Aplicats
 • Artista de Jocs, Jocs Aplicats i Videojocs
 • Dissenyador/a de Nivells
 • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)
 • Dissenyador/a de So en Videojocs
 • Emprenedor/a

Pla d'estudis

Com a estudiant, podràs escollir quina modalitat d’horaris és millor per a tu per a cursar el grau.

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits

Assignatures

Data d’actualització: 28/04/2017

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors pel Producte Digital (Psicologia)  FB  6
Crònica i Cronologia del Producte Digital (Història dels Videojocs)  OB  6
Projecció i Implementació d’elements de Joc (Taller de Disseny de Jocs)  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Escenografia Digital en Entorns 3D (Modelat 3D)  OB  6
Disseny centrat en l’Usuari/a (Usabilitat i Anàlisi de Jocs)  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Art Contemporani (Projectes d’Art)  FB 6
Història de l’Art  FB  6
Disseny Gràfic (Retícula i Jerarquia Gràfica)   FB  6
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals  OB  6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia (Narrativa per videojocs)  FB 6
Segon Semestre
Mecàniques bàsiques per Exp. Entreteniment (Disseny de Videojocs)  OB  6
Llenguatges d’alt nivell per desenvolupament int (Programació i Motors Gràfics)  FB  6
Animació 3D bàsica per a actors virtuals (Animació)  OB  6
Dibuix per a produccions digitals (Concept Art)  OB  6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació 3D avançada per a actors virtuals (Animació avançada)  OB  6
Mecàniques avançades per experiències d’entreteniment  OB  6
Art i Arquitectura de Disseny de Mapes (Disseny de Nivells)  OB  6
Optativa 1  OB  6
Optativa 2  OB  6
Segon Semestre
Optimització i Eficiència en Animació 3D  OB  6
Heurística i Experiència d’ús Digital (Disseny d’Interfícies)  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Pràctiques externes  OB  6
TFG  OB  6
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.
 • Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Enllaços:

Sol·licitud de títols

Un sector en creixement

El sector del “Gaming” és molt notori a Europa. França, Alemanya, el Regne Unit i Espanya en són les quatre regions consumidores per excel·lència amb 180 milions de jugadors/es actius i una facturació per sobre dels 8.000M€. Més de 400 empreses en actiu a l’estat. Una quarta part a Catalunya. I un sector públic que ajuda activament a la consolidació d’aquesta indústria amb ajuts explícits dels que han gaudit el 33% de les empreses existents.

Barcelona acull certàmens d’emprenedoria específics de Videojoc com “Startup Weekend Gaming Barcelona”. A la ciutat ja tenim una incubadora/acceleradora específica per a grups que volen consolidar-se empresarialment a partir d’un producte de Videojoc (espai “GameBCN”). L’any 2015, el prestigiós certamen MWC (“Mobile World Congress”) ja va acollir un esdeveniment específic dedicat al Videojoc i a la Mobilitat (“Gamelab Mobile”). La facturació pel que fa a la indústria dels Videojocs a l’Estat creixerà fins els 1.000M€ al 2018. I el nombre de treballadors/es del sector s’ha incrementat un 28% durant el darrer any, estant per sobre dels 3.000.