Informació general

Crèdits ECTS: 180
Places: 40

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l’usuari/a, l’art modern fins al disseny d’elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l’art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

A més, comptaràs amb el millor equip docent. Tots els professors d’ENTI-UB estan vinculats professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games; fet que comporta l’actualització permanent dels continguts i eines tecnològiques, així com, una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a d’ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan portant a terme projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.

Perfil recomanat

Estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social a nivell del que es tracta en l’itinerari dels batxillerats d’arts, humanitats i ciències socials.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
 • Concept artist
 • Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D i 3D
 • Director/a d’art
 • Dissenyador de so en videojocs
 • Emprenedor en l’àmbit de l’art digital
 • VFX-Composició per efectes visuals
 • Creatiu i dissenyador per a qualsevol sector

Pla d'estudis

Com a estudiant, podràs escollir quina modalitat d’horaris és millor per a tu per a cursar el grau.

Modalitat a temps complert

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau: l’estudiant ha de matricular 60 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolución expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

Modalitat a temps parcial

 • Durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:  l’estudiant ha de matricular 30 crèdits
 • A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat: l’estudiant ha de matricular entre 18 i 45 crèdits

Assignatures

Data d’actualització: 31/05/2021

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors per al Producte Digital  FB  6
Història dels Jocs  OB  6
Taller de Disseny de Jocs  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Modelatge 3D  OB  6
Disseny centrat en l’Usuari/a  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Art Contemporani  FB 6
Animació 3D bàsica per a Actors Virtuals OB 6
Llenguatges d’Alt Nivell per al Desenvolupament Interactiu FB 6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia  FB 6
Retícula i Jerarquia Gràfica FB 6
Segon Semestre
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals OB 6
Mecàniques bàsiques per a Experiències d’Entreteniment  OB  6
Concept Art  OB  6
Història de l’Art FB 6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació 3D avançada per actors virtuals  OB  6
Mecàniques Avançades per a Experiències d’Entreteniment  OB  6
Optimització i Eficiència en Animació 3D OB 6
Optativa 1  OB  6
OPTATIVES
Mapping i instal•lació interactiva OP
Edició musical avançada en videojocs OP
Guió avançat per a videojocs OP
Segon Semestre
Heurística i Experiència d’ús Digital  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Art i Arquitectura de Disseny de Mapes OB 6
Optativa 2 OB 6
Pràctiques externes  OB  6
TFG  OB  6
OPTATIVES
Direcció Artística OP
Nous mitjans OP
Projecte Aplicat de Videojocs OP
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa

Accés

Els requisits d’accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d’accés universitària.
 • Ser estudiant d’un país membre de la Unió Europea, amb els que Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d’un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyança Artística o de Tècnic Superior corresponents a les Ensenyances Esportives a les que es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
 • Ser major de 25 anys, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d’acord amb l’article 42.4 de la Llei Orgànica 2/2001, d’Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d’un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l’anterior legislació de titulacions universitàries.
 • Hagin cursat estudis universitaris estrangers parcialment o acabant-los no hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin continuar estudis en una universitat espanyola. Serà requisit indispensable que la universitat corresponent hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Normativa Treball Final de Grau
Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Enllaços

Agència de Polítiques i de Qualitat​​ de la UB (AQUB)
Admissió a ensenyaments de grau (UB)
Notes de tall (UB)
Reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins
Informació sobre l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera
Com acreditar el nivell B2 en llengua estrangera

Sol·licitud de títols

Sol·licitud del títol