Skip to content

Masterclass de Víctor Portugal. Legalitat i Indústria Musical en temps de COVID-19

L’activitat docent i acadèmica a ENTI Sound no s’atura i això inclou les Masterclass de figures prominents i expertes en diverses facetes de la indústria musical.

De manera virtual a través de Zoom, els alumnes del Grau en Producció de Musica i So per a la Indústria de l’Entreteniment d’ENTI Sound i els alumnes de la llicenciatura en producció musical d’AMERIKE (Mèxic) van poder assistir a la sessió especial de Víctor Portugal, que tractava un tema de molta actualitat:

«Contratos de actuaciones de Artistas. Cancelaciones y cambios de fecha, a causa de la epidemia COVID-19. Problemática Jurídica»

VICTOR PORTUGAL

Víctor Portugal, a més de ser professor del Grau de Música és Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto. Director de Cultura Rock Records i Cultura Rock Publishing. També dirigeix el back office de ELROW Music i Florida Music i l’editorial de ELROW. Ha dissenyat i desenvolupat nous negocis d’explotació de drets de propietat intel·lectual en què intervenen discogràfiques, editorials i artistes, i és la persona millor indicada per poder explicar com en aquest moment de confinament i suspensió de les activitats recreatives amb públic, el negoci musical i la música en directe queden afectades i com s’han de posicionar de cara al futur.

PRIMERA PART MASTERCLASS

Durant la primera part de la Masterclass, Víctor Portugal va parlar sobre els tipus habituals de contractes d’actuació entre artistes i festivals, així com les clàusules que habitualment incorporen aquests contractes per a les cancel·lacions d’actuacions per casos de força major, element que queda regulat a l’art. 1105 del Codi Civil espanyol.

Fa un breu repàs dels principis generals de la contractació que contempla el Codi Civil espanyol als seus articles 1091, 1255, 1256 i 1258, pels quals el compliment dels contractes és obligatori (pacta sunt servanda) i les seves clàusules poden pactar-se lliurement entre les parts, dintre del límit de la llei, de la moral i de l’ordre públic.

Seguidament, posa exemples de què succeeix quan s’anul·la una o vàries actuacions d’un festival. Generalment sol pactar-se:

  • Per circumstàncies alienes a l’artista i/o promotor (incloent-hi també els casos fortuïts i de força major, com per exemple causes meteorològiques, incompareixença justificada de l’artista, no disponibilitat dels locals, etc.) l’artista tindrà dret a percebre del promotor la totalitat del preu pactat com a contraprestació, més l’IVA corresponent.
  • Per causes sota control de l’artista, aquest haurà de reintegrar al promotor en concepte de penalització la part proporcional del preu de venda de la gira imputable al concert suspès.
  • Per causes imputables i/o sota control del promotor, aquest haurà de pagar a l’artista la totalitat del preu pactat.

En el cas de la COVID-19, estaríem parlant d’una anul·lació deguda -en principi- a circumstàncies alienes a l’artista i al promotor, de manera que seria d’aplicació el primer supòsit. Tanmateix, Víctor Portugal esmenta la possibilitat de que els promotors invoquin judicialment el principi del dret rebus sic stantibus, principi que un jutge normalment no acceptaria però que aquest cop no seria descartable, degut a la singularitat de la situació actual de la COVID-19 i l’estat d’alarma. Aquest principi del dret permetria al promotor, tot i les clàusules del contracte, no haver de pagar a l’artista la quantitat pactada al ser la COVID-19 un factor sobrevingut, imprevisible i molt extraordinari, que hauria fet desaparèixer la base objectiva del negoci, convertint el contracte en excessivament onerós o fins i tot inassumible.

SEGONA PART MASTERCLASS

Durant la segona meitat de la Masterclass, Víctor Portugal passa a parlar sobre quin impacte tenen les cancel·lacions d’actuacions i concerts cap al públic, i quins drets té aquest davant dels promotors. Explica com el públic es considera un consumidor i que per tant se’l protegeix amb la normativa de defensa del consumidor, d’acord amb la Constitució Espanyola. També fa un breu repàs de la Llei 17/1997 de 4 de juliol, d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, centrant-se en el precepte referent al dret de devolució de l’import de les entrades adquirides. També esmenta el Reial Decret 11/2020 d’1 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i com el seu article 36.1 regula la resolució dels contractes en temps de COVID-19 (incloent-hi per tant la compravenda d’entrades). D’acord amb aquesta normativa, el públic té, si així ho requereix, dret a la devolució del preu pagat per l’entrada i, en cas que el promotor no accedís a fer efectiva la devolució, podria fins i tot constituïr apropiació indeguda.

Finalment, durant el torn de preguntes, diversos alumnes tant d’ENTI Sound com d’Amerike plantegen al ponent una sèrie de preguntes relacionades tant amb la seva situació com a artistes com amb la seva consideració de públic.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!