L’estructura del Grau està formada per sis mòduls: matèries bàsiques, matèries comuns al desenvolupament de continguts digitals interactius, disseny de videojocs, producció de continguts digitals interactius, optatiu amb les pràctiques externes i treball de final de grau.

 MÒDUL

CRÈDITS OFERTATS

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Matèries bàsiques

60

Bàsic

60

Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius

60

Obligatori

60

Disseny de videojocs

42

Obligatori

42

Producció de continguts digitals interactius

42

Obligatori

42

Optatiu

72

Optatiu

24

Treball de fi de grau

12

Obligatori

12

Primer curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria

Crèdits(matèria)

Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia
[1]
(FB, OB, OP)

Temporalització

Mòdul 1: Matèries bàsiques Informàtica 12 ECTS Fonaments de la programació 6 FB 1r semestre
Fonaments de Computadores 6 FB 2n semestre
Matemàtiques 12 ECTS Matemàtica discreta i estadística 6 FB 1r semestre
Àlgebra lineal i geometria 6 FB 2n semestre
Psicologia 6 ECTS Introducció a la Psicologia 6 FB 1r semestre
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Programació de videojocs 6 ECTS Programació en llenguatge interpretat 6 OB 2n semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs El llenguatge dels jocs 12 ECTS Història dels jocs 6 OB 1r semestre
Usabilitat i anàlisi de jocs 6 OB 2n semestre
Taller de disseny de jocs 6 ECTS Taller de disseny de jocs 6 OB 1r semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 6 ECTS Projecte I 6 OB 2n semestre

 [1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa

Segon curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèries Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1] (FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 1: Matèries básiques Informàtica 12 ECTS Tecnologia de Programació 6 FB 3r semestre
Sistemes operatius i xarxes 6 FB 3r semestre
Comunicació 6 ECTS Narrativa audiovisual 6 FB 4t semestre
Expressió gràfica 6 ECTS Principis de composició i disseny 6 FB 3r semestre
Física 6 ECTS Mecànica 6 FB 4t semestre
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Art digital 6 ECTS Modelat d’escenaris 6 FB 4t semestre
Programació de videojocs 6 ECTS Informàtica gràfica 6 OB 4t semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Disseny de videojocs 6 OB 3r semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 12 ECTS Projecte II 12 OB Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa
Tercer curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1](FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Art digital 12 ECTS Fonaments de modelatge i animació de personatges 6 OB 5è semestre
Producció de música i àudio digital 6 OB 6è semestre
Programació de videojocs 18 ECTS Disseny de interfícies 6 OB 5è semestre
Programació de jocs en xarxa 6 OB 6è semestre
Tècniques d’intel·ligència artificial per a videojocs 6 OB 5è semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Mecàniques de joc avançades 6 OB 6è semestre
Taller de disseny de jocs 6 ECTS Disseny de nivells 6 OB 6è semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Metodologies i eines de producció 6 ECTS Metodologies àgils de producció 6 OB 5è semestre
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 12 ECTS Projecte III 12 OB Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa
Quart curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria Crèdits(matèria) Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia [1](FB, OB, OP)

Temporalització
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Negoci digital 12 ECTS Distribució digital i màrqueting de productes digitals 6 OB 8è semestre
Models de negoci i escenaris de monetització en productes interactius 6 OB 8è semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs Disseny de jocs 6 ECTS Ampliació de disseny de jocs 6 OB 7è semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Metodologies i eines de producció 6 ECTS Eines de disseny i producció 6 OB 7è semestre
Mòdul 5: Matèries optatives
Optatives (Pràctiques externes incloses 12 ECTS) 12 ECTS Pràctiques externes I 6 OP 7è semestre
Pràctiques externes II 6 OP 8è semestre
Mòdul 6:Treball Fi de Grau Treball Fi de Grau 12 ECTS Treball Fi de Grau 12 TFG Anual
[1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa