PRIMER CURS

Primer curs Total crèdits:  60 ECTS
Mòdul Matèria

Crèdits(matèria)

Assignatura

Crèdits(asig.)

Tipologia
[1]
(FB, OB, OP)

Temporalització

Mòdul 1: Matèries bàsiques Informàtica 12 ECTS Fonaments de la programació 6 FB 1r semestre
Fonaments de Computadores 6 FB 2n semestre
Matemàtiques 12 ECTS Matemàtica discreta i estadística 6 FB 1r semestre
Àlgebra lineal i geometria 6 FB 2n semestre
Psicologia 6 ECTS Introducció a la Psicologia 6 FB 1r semestre
Mòdul 2: Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius Programació de videojocs 6 ECTS Programació en llenguatge interpretat 6 OB 2n semestre
Mòdul 3: Disseny de videojocs El llenguatge dels jocs 12 ECTS Història dels jocs 6 OB 1r semestre
Usabilitat i anàlisi de jocs 6 OB 2n semestre
Taller de disseny de jocs 6 ECTS Taller de disseny de jocs 6 OB 1r semestre
Mòdul 4: Producció de continguts digitals interactius Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius 6 ECTS Projecte I 6 OB 2n semestre

 [1]Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria OP: Optativa

 Tornar