María Antonia Mozota Coloma

NOM I COGNOMS

María Antonia Mozota Coloma

Funció: Professor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

– Programació en llenguatges interpretats

– Tecnologies de la programació

Dedicació professional

Cofundadora de l’empresa Triplei Informática SL

Formació acadèmica

-Llicenciada en Ingeniería de la Computación

Universidad Simón Bolívar. Caracas. Venezuela

1973-1978

– Màster en Ciencias de la Computación

Especialidad: Lenguajes de programación

Universidad Simón Bolívar. Caracas. Venezuela

1978-1981

– Doctora en Informatique

Grupo de traducción automatizada de lenguaje natural

Institut National Polytechnique de Grenoble. France

1981-1984

– Acreditació docent i investigadora

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) Expedient: 072/PUP/2003

Àrees d’especialització i experiència

Compiladors, Lògica Matemàtica, Enginyeria de Software, Metodologia de Software, Llenguatges formals i Teoria d’Autòmats, Estructures de Dades, Programació, Programació Avançada, Programació Orientada a Objectes, Calculabilitat, Programació Funcional (LISP), Programació Lògica (PROLOG), Llenguatges de programació, Ensambladors i carregadors, Organització del Computador, Sistemes de Reescriptura, Disseny i anàlisi d’algoritmes, etc.

Visual Basic, C, C++, C#, Java, javascript

Publicacions rellevants

  • Lògica Matemàtica i PGM Lògica (2009-2010)

Creative Commons Deed

ISBN: 978-84-937374-4-3

  • Teoria de la Compilació: Anàlisi Lèxic i Sintàctic (2009-2010)

Creative Commons Deed

ISBN: 978-84-937712-1-8

  • Teoria de la Compilació: Anàlisi Semàntica i Generació de Codi (2009-2010)

Creative Commons Deed

ISBN: 978-84-937712-0-1

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes.

ErgosWeb (https://ergos.triplei.es): programari per l’avaluació i gestió de riscos laborals

M3Web (https://m3.triplei.es): programari per la gestió de manteniments preventius i correctius