RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Tots els alumnes que vulguin accedir a aquesta titulació, procedents de qualsevol altre estudi de la mateixa branca, tindran reconeguts automàticament tots els crèdits de Formació Bàsica cursats en la branca.

Per tal de procedir al reconeixement dels crèdits, en la documentació acreditativa dels estudis realitzats per l’alumne ha de constar amb claredat el caràcter de formació bàsica de les matèries.

Quan es procedeixi al reconeixement automàtic de matèries bàsiques, essent el número de crèdits diferent a 6 o múltiple exacte d’aquesta xifra, la Comissió de Transferència i Reconeixement de Crèdits creada a tal efecte reconeixerà tants crèdits com múltiples de 3 tingui l’estudiant. Per l’obtenció del número total de crèdits exigit per obtenir el Grau s’arbitrarà tot el necessari per tal que, mitjançant l’oferta d’activitats formatives, l’estudiant pugui completar els crèdits necessaris per arribar al següent número múltiple de 3.

Els crèdits de Formació Bàsica que s’hagin cursat en una branca diferent a la d’aquesta Titulació podran ser reconeguts, sempre i quan siguin considerats per la Comissió de Transferència i Reconeixement de Crèdits, d’utilitat per la Titulació que es pretén cursar, i això no suposi deteriorament de la qualitat de la formació que ha rebre. D’acord a aquests criteris, si l’alumne procedeix d’una altre branca de coneixement, però ha cursat com a Formació Bàsica crèdits de la branca a la que pertany el nostre títol, els crèdits seran reconeguts, sense que això suposi cap obstacle.

La resta de crèdits realitzats amb anterioritat a l’arribada al nostre Centre Adscrit, podran ser reconeguts tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements associats a les restants matèries cursades per l’estudiant, i els previstos al pla d’estudis. De tal manera que, en cap cas, quedi sense cobrir l’adquisició d’algunes competències previstes dins del pla d’estudis.

Alhora, segons estableix el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, per la qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, l’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a efectes de l’obtenció del títol de Grau en Continguts Digitals Interactius sempre que l’experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol. El número de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir de l’experiència professional o laboral i d’ensenyances no universitàries, no oficials, no podran ser superiors al 15 per cent del total dels crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

Pel reconeixement acadèmic d’activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (Articles 12.8 del RD 1393/2007), la Junta de Govern del nostre Centre Adscrit establirà quines modalitats d’aquesta mena d’activitats seran susceptibles de reconeixement, així com el seu valor ponderat en ECTS, sempre fins un màxim de 6 crèdits ECTS (article 46.2i del RD 1393/2007), tenint en compte les competències i coneixements adquirits i la seva vinculació amb les descrites al títol de Grau de Continguts Digitals Interactius.

Pel que respecte a la Transferència de crèdits, el Centre Adscrit recollirà els documents acadèmics oficials, la totalitat dels crèdits obtinguts en l’ensenyances oficials cursades amb anterioritat, en la Universitat de Barcelona o en altres universitats. Aquests crèdits seran reconeguts en l’expedient acadèmic de l’alumne i reflectits en el Suplement Europeu del Títol.

Per tal de garantir el correcte funcionament del reconeixement acadèmic, automàtic o no, ENTI contempla pel Grau l’existència d’una Comissió de Transferència i Reconeixement de crèdits.

Qualsevol dubte te’l resoldrem contactant-nos a través del formulari de la pàgina principal o trucant-nos al 93 323 36 64.